01 jan 2018

Vad skriver man om EU?

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Engelska, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Upp till varje enskild lärare.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

En stor del av våra svenska lagar stiftas ursprungligen inom EU. Denna övning syftar till att undersöka i vilken utsträckning svensk media skildrar det lagstiftande arbetet inom EU, med tanke på den betydelse det har för svenska förhållanden. Genom att använda tidningar, eller söka artiklar på internet, skapar vi oss en bild av hur svensk och utländsk media bevakar EU.

1 Granska

Granska en eller flera tidningar under en period. Spar tidningar från lärarrummet. Se om du kan beställa klassuppsättningar här: Beställ tidning. Använd även nyheter från nätet. Genom att använda det anpassade Google-sökfältet längst ned på denna sida, får man enbart träffar på svenska nyhetssidor. Prova med sökord som “EU ny lag”, “lagstiftning EU”, “Sverige EU lag” och liknande.

Övningen är lämplig att göra i mindre grupper, för att senare lyftas till en klassrumsdiskussion.

A. Låt varje grupp samla tio nyhetsartiklar om EU. Välj de ni tycker är intressantast!

B. Rangordna dem och välj ut de tre bästa. Det kan vara de som ni tycker är intressantast rent allmänt eller bara de som berör er mest personligen.

C. Jämför era resultat i klassen. Diskutera om vi har en bra rapportering från EU och hur unionen påverkar oss. Kan det göras bättre? Är det något speciellt som ni tycker saknas? Är det något särskilt som bevakas extra mycket? Överensstämmer de artiklar ni valt ut eller har ni valt helt olika?

2 Brexit

En av de mest omskrivna frågorna inom EU är Brexit, Storbritanniens kommande utträde ur unionen.

A. Vad skriver svensk media om Brexit? Använd den anpassade Google-sökmotorn längst ned och sök bland svenska medier.

B. Redovisa det ni tycker är viktigast inför klassen och diskutera vad ett Brexit skulle innebära för exempelvis Sverige, men också för hela EU.

C. Granska åsiktstexter, dvs ledare, insändare och debatt. Vilka åsikter framförs om ett eventuellt Brexit? Hittar ni olika synpunkter?

3 Uppföljning

Följ upp granskningen av Brexit med att titta i engelska tidningar.

Bra exempel:

www.guardian.co.uk

www.thetimes.co.uk

www.telegraph.co.uk

Det finns fler!

A. Välj någon artikel om Brexit och läs den noga – översätt alla ord ni inte kan.

B. Diskutera utifrån det ni läst hur de stora partierna, Torys och Labour, ställer sig till Brexit. Vilka är de olika argumenten?

C. Diskutera i klassen med era artiklar som bakgrund hur stämningen är i Storbritannien vad gäller Brexit.

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan, Lgr11 reviderad 2008-07-01

Samhällskunskap, ur ämnets syfte:

 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att
  utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala,
  ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.
 • Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och
  kunskaper om hur man söker och värderar information om samhället från olika källor. Genom
  undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt
  granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Engelska, ur ämnets syfte:

 • Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används.
 • Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Gymnasiet, Gy11 reviderad 2018-07-01

Samhällskunskap, ur ämnets syfte:

 • Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna […].
 • Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

Engelska 5, ur ämnets syfte:

 • Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift […].
 • Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

 

Förberedelser

Tillgång till tidningar och/eller internet.

Syfte

Att lära sig mer om EU:s påverkan av vårt land och hur debatten ser ut i Storbritannien.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.