31 aug 2014

Vad kan vi göra åt mobbning?

1-34-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-3 lektioner
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Övning 1: Artikeldiskussion

Tidsåtgång: 40 min
Förberedelser och genomförande: Läs artikeln om Elizabeth i Svenska dagbladet (kopiera upp varsitt exemplar eller läs högt för klassen). Komplettera vid behov med information hämtad från några av länkarna nedan.

Kunskapsfrågor om artikeln

1. Vilka signaler menar rektorn att Elizabeth sänder ut? Vad tror rektorn är orsaken till att Elizabeth blir mobbad och slagen?

2. Varför ville rektorn att Elizabeth skulle undersökas? Vad är autism? Mer fakta om hur autism kan yttra sig finns här.

3. Hur ville rektorn lösa problemet med Elizabeth?

4. Vad hände när rektorn slutade? Vad gjorde Elizabeth då?

Reflektera och diskutera

1. Vad är “rätt” sociala signaler? Hur vet man vilka sociala signaler som är ”rätt”?

2. Har man rätt att behandla någon illa för att man inte förstår vad de menar? För att de uppför sig annorlunda?

3. Tycker ni att rektor, elever och Elizabeth borde ha gjort något annorlunda i exemplet i artikeln?

4. Vad tycker ni, är det rätt att eleven som mobbas byter skola? Eller är det bättre att flytta på den eller de som mobbar?

Övning 2: Samtala om mobbning

Tidsåtgång: 40 min

Fördjupa samtalen utifrån exempelvis följande frågor:

  • Vems ansvar är det att mobbning upptäcks? Andra elever, föräldrar, skolan, politiker?
  • Vems ansvar är det att mobbningen upphör? Andra elever, föräldrar, skolan, politiker?
  • Vad skulle kunna göras bättre? Från elevernas sida? Från personalens sida? Från föräldrarnas sida? Från politikernas sida?

Anknyt gärna till din skolas likabehandlingsplan för att göra den mer känd bland eleverna.

Skolverket: Kränkningar och mobbning

Diskrimineringsombudsmannen, DO: Testa vad du vet om mobbning

Koppling till skolans styrdokument

Enligt skolans värdegrund ska utbildningen förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna, och var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde.

Kursplanen i samhällskunskap (årskurs 4-6) lyfter fram kunskap om sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det finns två lagar som ska skydda elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Skollagen (6 kapitlet) och diskrimineringslagen. Läs mer om förbuden mot kränkningar på BEO:s hemsida.

Länkar

Svenska Dagbladet:
Mobbad elev får skulden

”Hennes sätt gör så att hon blir slagen”

De mobbade tvingas flytta

Lärarna gav inget stöd

Skolverket: Värdegrund i förskola och skola

Diskrimineringsombudsmannen, DO: Testa vad du vet om mobbning

Förberedelser

Läs alt. kopiera upp artikeln om Elizabeth

Syfte

Att göra eleverna medvetna om hur mobbning kan yttra sig, ansvarsfrågor, och vad man som elev har för rättigheter.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.