01 jan 2019

Upphovsrättsdjungeln – vad är tillåtet och inte?

4-67-9Gymnasiet
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: ca 40 minuter
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 15 aug 2022

Vilka regler gäller egentligen för hur man får använda bilder, texter och musik när man till exempel ska göra ett skolarbete? Red ut begreppen för vem som får göra vad en gång för alla. Mediekompass särskilt framtagna quiz om upphovsrätt guidar dig i upphovsrättsdjungeln.

I Publicistguiden kan du läsa vidare om upphovsrätt: Upphovsrätt

Genomförande: 

Längst ned finner du länkar till det material som ska användas.

1. Läs texten om upphovsrätt tillsammans i klassen.

2. Starta quizet. I facit finns svar med motivering angiven men beroende på hur eleverna har resonerat så kan deras svar vara rätt trots att facit anger något annat. Kom då gemensamt fram till vad som verkar vara en rimlig bedömning genom att utgå från faktatexten (kopieringsunderlag 1) och motiveringarna i facit.

3. Samla ihop elevernas tankar:

  • Var det något svar som var förvånande?
  • Var det lätt eller svårt?
  • Var det något som var särskilt bra att få veta mer om?

4. Diskutera:

  • Vad finns det för fördelar/nackdelar med att upphovsrätten finns?
  • Hur ofta tänker eleverna på att upphovsrätten finns och i vilka sammanhang?

Tips: Kanske kommer eleverna under punkt nummer fyra ovan in på olika situationer när de funderar över frågor som har koppling till upphovsrätten? Samla ihop deras funderingar. Låt dem sedan parvis försöka ta reda på svaret för vad som gäller i den situation de undrar över. Detta blir då en övning i informationssökning och källkritik.

Kopieringsunderlag

Faktatext om upphovsrätt – kopieringsunderlag 1

Kopieringsunderlag_Fakta upphovsrätt på nätet

Quiz om upphovsrätt – kopieringsunderlag 2

Kopieringsunderlag_Upphovsrättsquiz

Facit till quizet – kopieringsunderlag 3

Kopieringsunderlag_Upphovsrättsquiz_facit

Övningen är faktagranskad av Alexandra Lundvik, jurist på TU.

Koppling till skolans styrdokument

Ej uppdaterade med exempelvis skrivelser om digitalisering från sommaren 2018.

Lgr 11
Samhällskunskap
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Svenska
årskurs 7-9
Informationssökning och källkritik:

  • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  • Hur man citerar och gör källhänvisningar.
  • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Läroplan för gymnasieskola 2011
Samhällskunskap
Undervisningen ska bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant.

Svenska
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

 

Förberedelser

Tillgång till de kopieringsunderlag som hör till övningen (antingen kopierat på papper eller genom att projicera dem på tavlan med hjälp av projektor.

Syfte

Öka elevernas kunskaper om upphovsrätt för att i förlängningen stärka deras digitala kompetens

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.