31 aug 2014

Ökad övervakning – var går din gräns?

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Målet med övervakning är att minska brottsligheten och skapa en säkrare miljö. Men hur påverkas den personliga integriteten? Var går gränsen? I övningen ska eleverna rangordna olika övervakningssätt när det gäller både deras risk för integritetskränkning och deras möjlighet att förhindra eller lösa brott.

GÖR SÅ HÄR

Del A – BAKGRUNDSDISKUSSION
1. Inled med att läsa artikeln om övervakning med knarkhund i skolan. Inventera kunskapsläget om övervakning och integritet med att fråga klassen:

 • Vad är personlig integritet?
 • Vad innebär en integritetskränkning?
 • Vilka lagar reglerar övervakning idag?

För att besvara den sista frågan kan boken i samhällskunskap användas. Artiklarna som länkas nedan kan kopieras ut eller visas på projektor.

2. Be eleverna att fundera på vad de gjort senaste veckan. Vad av detta är inte okej att myndigheter övervakar? Be dem att tänka tyst för sig själva (annars förstör det resten av övningarna). Spåna tillsammans: vilka sorters problem kan man minska eller förhindra genom att övervaka?

Del B – GRUPPARBETE
Instruktion till grupparbete:
1. Gör en linje på ett A3-papper där ni placerar olika övervakningssätt beroende på hur integritetskränkande ni uppfattar dem. Förslagen till övervakningsmetoder som är listade här är tänka kunna ske även utan misstanke eller domstolsbeslut. Idag i Sverige krävs ofta domstolsbeslut.

 • Övervakningskameror på skolgården.
 • Övervakningskameror inne i skolan.
 • Övervakningskameror i omklädningsrum.
 • Övervakningskameror i badhus och simhallar.
 • Att följa en mobiltelefon via dess GPS eller vilka mobilmaster den ansluter till.
 • Samla in DNA på alla svenskar, som kan stämmas av mot DNA funnet vid brottsplatser.
 • Knarkhundar i skolan.
 • Knarkhundar i människors hem, särskilt i utsatta områden.
 • Kameraövervakning i trappuppgångar och allmänna tvättstugor.
 • Hastighetskameror för att bevaka att bilar håller hastigheten. De filmar bilnumret.
 • Kameror som övervakar vilka bilar som åker in och ut ur Stockholm, genom att de filmar bilnumret.
 • Övervakningskameror på tunnelbana och buss.
 • Övervakningskameror som kontrollerar att folk sköter sitt jobb.
 • Avlyssnade telefoner.
 • Avlyssnade telefoner på före detta brottslingar.
 • Möjlighet för föräldrar att telefonavlyssna sina omyndiga barn.
 • Att uppgifter om vart och när man färdats med sitt SL-access-kort lagras i 8 veckor.
 • Övervakningskameror på offentliga platser.
 • Kartläggning av alla svenska medborgares surfvanor.
 • Kartläggning av vad enskilda skriver på internet, som mail, bloggar, facebook etc.
 • Att lärare eller rektor går in i elevskåp utan att meddela elev eller föräldrar.

2. Dra en gräns på er linje för vilken sorts övervakning ni tycker är OK att vi använder i svenska samhället för alla, d v s utan domstolsbeslut.

3. Fundera på vilka övervakningsmetoder som är mest effektiva för att minska kriminalitet. Gör en lista.

4. Fundera på vilka övervakningsmetoder som är mest effektiva när det gäller att lösa brott i efterhand.

5. Krockar det ni kommit fram till med era uppfattningar om vad som är OK integritetsmässigt? På vilka sätt?

6. Jämför klassens resultat och avsluta med att diskutera i helklass:

 • Finns det andra sätt än övervakning för att nå samma resultat?
 • Vilka problem medför övervakning för ett samhälle?
 • På vilket sätt kan övervakning vara ett hot mot demokratin i: Sverige idag? Kina, Algeriet eller Jemen idag? Sverige i framtiden?

Tips på variant för att underlätta jämförelser mellan grupperna: Kopiera varsitt OH-ark till grupperna med en färdig linje, så kan de enklare tydliggöras för hela klassen och jämföras.

LÄNKAR
Här är några artiklar från senaste månaden som tar upp olika former av övervakning.
Dagens Nyheter
Artikel om övervakning med knarkhund i skolan
Artikel om It-operatörers ansvar att övervaka

Svenska Dagbladet
Artikel om telefonavlyssning

 

LÄRO- OCH KURSPLANSMÅL
I portalparagrafen i läroplanerna för både obligatoriska och frivilliga skolan står:
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell.
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.