02 feb 2023

Hur används offentlighetsprincipen?

7-9Gymnasiet
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Upp till varje enskild lärare
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 feb 2024

Offentlighetsprincipen går ut på att handlingar som kommer till en myndighet ska kunna läsas av vem som helst. Det kan exempelvis handla om post som skickas från en privatperson eller ett mötesprotokoll. På så sätt ska riskerna för korruption och maktmissbruk minskas. Varför är det viktigt för dig att kunna ta del av offentliga handlingar?

Om offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna – tidningar, radio och TV – ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet. Detta skapar ett skydd mot maktmissbruk eftersom man kan hämta ut information från myndigheter oavsett vad de själva väljer att informera om. Offentlighetsprincipen innebär att:

Vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet). Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till. Du har alltså rätt att vara ”osynlig” och ingen får fråga vem du är.

Allmänhet och massmedia har rätt att vara med vid rättegångar och vid sammanträden i till exempel riksdagen.

Det finns vissa undantag från principen om handlingsoffentlighet, men de är just undantag. Exempel på allmänna handlingar som får hållas hemliga är information om pengatransporter och uppgifter som kan användas för att sprida kärnvapen.

Läs mer om offentlighetsprincipen på Regeringens hemsida: Offentlighetsprincipen

1 Diskutera och värdera

Diskutera de sätt offentlighetsprincipen kommer till uttryck och föreställ er att det var tvärtom. Hur blir det då? Och vad skulle det kunna få för negativa konsekvenser?

A. Vem som helst får INTE läsa myndigheternas allmänna handlingar! Negativa konsekvenser…

B. Den som begär ut en handling MÅSTE uppge namn och personuppgifter och ange vad hon eller han ska använda handlingen till! Negativa konsekvenser…

C. Tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har INTE rätt att berätta vad de vet för utomstående. Negativa konsekvenser…

D. Tjänstemän har INTE möjligheter att lämna uppgifter till massmedia. Negativa konsekvenser…

E. Domstolsförhandlingar är INTE offentliga. Negativa konsekvenser…

2 Prova att få ut en offentlig handling

Diskutera i klassen vad som skulle kunna vara intressant att begära ut från någon myndighet. (Nedan finns en hjälplista!) Arbeta gärna två och två
Exempel på vad offentlighetsprincipen innebär att du kan få veta:

• Kompisens betyg i engelska

• Om den där tjejen vars nummer du fick är gift

• Vad din granne hade för inkomst förra året

• Sannolikt en hel del av de mejl statsministern skickade igår

• Någon dom från närmaste tingsrätt som intresserar er

Exempel på ställen/personer som kan vara intressanta att begära ut handlingar från:

Domstolar

Riksdagspolitiker

Kommunen

Regioner (ansvarar för vissa samhällsuppgifter, främst sjukvård)

Myndigheter (exempelvis skatteverket)

Polisen

Nyfiken på vad som sades på lärarnas senaste möte? Testa att få ut handlingar från skolan.
Gör så här:

Skriv eller mejla till det ställe från vilket du vill få ut en handling. Tala om vilka handlingar du vill ha. Kopior kan skickas till dig med vanlig post och det får ta maximalt två dagar. Du har inte rätt att få handlingar med e-post.

Eller så här:

Gå till det ställe från vilket du vill ha ut handlingar och be om att få ut den handling du vill läsa. Ta reda på öppettider först. Du kan be att få kopior som du tar med dig hem. Du har rätt att få nio papper kopierade utan kostnad.

Kom ihåg att enligt lagen behöver du inte tala om vem du är eller varför du vill ha handlingarna. Ingen har heller rätt att fråga dig.

Offentlighetsprincipen betyder att du får läsa papper hos myndigheterna. Men …

Alla handlingar är inte offentliga. En del är arbetsmaterial som bara de anställda på kommunen får läsa. Statsministerns nedklottrade minnesanteckningar från ett möte till exempel. Andra handlingar är hemliga, sekretessbelagda. Till exempel handlingar från samtal mellan en psykolog på socialtjänsten och en ung person utsatt för övergrepp inom familjen.

Frågor efter fullföljd uppgift:

A. Fick du ut den handling du begärt?

B. Varför valde du att få ut detta? För att…

C. Är det positivt eller negativt för dig att du kan få tag i den information som du just nu har i din hand? Motivera ditt svar.

D. Är det positivt eller negativt för samhället att du kan få tag i den information du just nu har i din hand? Motivera ditt svar.

3 Leta i tidningen

Leta i en tidning efter nyheter som sannolikt inte skulle ha kommit till medias kännedom om offentlighetsprincipen inte hade funnits i Sverige.

Dela in eleverna i grupper och be dem undersöka olika slags tidningar som lokaltidning, kvällstidning och rikstäckande tidning eller så arbetar ni alla med samma tidning.

A. Stryk över nyheterna med fet penna och diskutera:

B. Vad är det för nyheter som försvinner? Vad blir kvar?

C. Spelar det någon roll att dessa nyheter försvinner? Motivera ditt svar. Diskutera era resultat!

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan
Samhällskunskap

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är […] rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. Eleverna ska utveckla förståelse för […] hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten.

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information om samhället från olika källor.

Eleverna ska utveckla förtrogenhet med demokratiska processer och arbetssätt [och] tillägna sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

 

Gymnasiet
Samhällskunskap

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt och demokrati. Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur samhället påverkas av digitalisering.

Undervisningen ska bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information, bland annat med hjälp av digitala verktyg.

Förberedelser

_

Syfte

Att ge eleverna möjlighet att reflektera kring offentlighetsprincipen och vad det kan få för konsekvenser för dem och samhället i stort om myndigheter struntar i att följa lagen.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.