22 sep 2014

Granska de lokala nyheterna

7-9Gymnasiet
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: En stund varje dag i en vecka.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Granska de lokala nyhetssidorna under en vecka. De flesta viktiga beslut och händelser i vårt liv tas och sker i vår närhet.
Hittar ni någon artikel där ni kan säga att den kom till tack vare offentlighetsprincipen?

Om tidsåtgången: Helst en stund varje dag hela veckan, ett sätt att skapa goda nyhetsvanor! Att skriva en artikel tar förstås ganska lång tid precis som de övriga övningarna i svenska. Upp till läraren hur mycket tid man vill ge eleverna.

För samtliga svenska dagstidningar är nog de lokala nyheterna de viktigaste. Det är där man är bäst och har de största resurserna att gräva fram nyheter. Det är också det innehåll som läsarna anser vara viktigast.

SO-ämnen

1. Granska lokalsidorna hela veckan! Lista samtliga nyheter och för dem till olika ämnesgrupper, exempelvis brott, politik, ekonomi, nöje, kultur, etc. Vilket ämne dominerar? Diskutera nyhetsurvalet. Skulle ni vilja ha ett annat urval?

2. Välj också den nyhet som varje enskild elev tycker är viktigast under veckan. Jämför era val i klassen.

3. Vilka annonser finns på lokalsidorna? Är det bara annonser för lokala affärer? Finns där ”evenemangsannonser”, det vill säga information om olika evenemang (konserter, teaterföreställningar, utställningar, med mera)?

Svenska

1. Granska nyheterna.

Titta i vår ”Skrivarskola” på modellen för att skriva en nyhetsartikel. Utgå från modellen när du granskar de lokala nyhetsartiklarna.

  • Är rubrikerna bra?
  • Lockar de till läsning? Har du bättre alternativ?
  • Hur är ingresserna utformade? Är de för långa/korta? Innehåller ingresserna några pratminus?
  • Är brödtexterna långa eller korta?
  • Hur många pratminus innehåller de? Är fördelningen mellan berättade text och pratminus bra eller borde den förändras?
  • Hur många mellanrubriker förekommer? Borde det vara fler, eller färre?
  • Tillför bildtexterna någonting eller är de upprepningar av det

2. Innehåller artiklarna bra faktatexter?
Stryk alla pratminus och granska den berättande texten. Innehåller den ord eller påståenden som gör att skribenten tar ställning, blir subjektiv?
3. Skriv en egen nyhetsartikel enligt den mall som skissas i ”Skrivarskola” på www.mediekompass.se. Låt sedan en kamrat läsa artikeln och diskutera sedan innehållet gemensamt.

 

Kopplingar till skolan styrdokument

Grundskolan

Samhällskunskap

Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Centralt innehåll: Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.

Svenska
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Gymnasiet


Samhällskunskap

Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

Svenska
Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd.

Förberedelser

Papperstidningar till klassen eller tillgång till e-tidningar.

Syfte

Utveckla kunskaper om nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bild av omvärlden
Utveckla kunskaper om hur man skapar och bearbetar texter, enskilt och tillsammans med andra

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.