19 maj 2014

Barnkonventionen och barnets röst i lokaltidningen

1-34-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: Demokrati, Mediekunskap
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

I år  är det 25 år sedan Barnkonventionen antogs av FN. Detta lektionstips belyser barns mänskliga rättigheter med fokus på två saker, rätten att göra sin röst hörd och lokaltidningens roll i det demokratiska samtalet.

A Introduktion

Börja lektionen med att berätta om de mänskliga rättigheterna. Kopieringsunderlag 1.

B Fördjupning

 1. Artikel 12 (en av grundprinciperna och vägledande för konventionen) ger barn rätt att göra sin röst hörd i alla frågor som berör dem och vuxna en skyldighet att lyssna!
 2. Lokaltidningen är ett forum där frågor som rör medborgarna lyfts upp. Medier (tidningar, tv, radio, Internet) ser sig själva som en viktig del i det demokratiska samtalet. Med det demokratiska samtalet i medier menas att tidningarna ger rum åt medborgarnas åsikter och debatt – alltså medborgarnas rätt att göra sina röster hörda.

C Aktiviteter

Aktivitet 1. Barnets röst – vilka frågor berör dig?

Vilka frågor tycker eleverna själva berör dem?

 1. Gör en värderingsövning kring barns rätt att göra sin röst hörd.
  Använd gärna kopieringsunderlag 2.
  Eleverna får ta ställning till en för temat relevant fråga genom att ställa sig vid ett svarsalternativ (ett av rummets fyra hörn), ett av svarsalternativet är öppet.
 2. Följ upp svaren med följdfrågor – ge eleverna möjlighet att motivera sina svar.
  Det är förstås okej att ändra sig och byta hörn under samtalets gång.

Aktivitet 2. Barnets röst i dagstidningen

 1. Dela in eleverna i mindre grupper. Dela ut lokaltidningen (gärna olika nummer för variation) till grupperna.
 2. Ge grupperna i uppgift att granska tidningen med följande instruktion:
  – Bläddra igenom tidningen tillsammans i gruppen.
  – Får barn göra sina röster hörda i något sammanhang i den aktuella tidningen?
  Om ja – i vilket sammanhang?
 3. Redovisa för klassen.
 4. Dela sedan ut pratbubblor (kopieringsunderlag 3) och ge eleverna i uppgift att fundera över om det finns någonting de själva skulle vilja påverka (övergångsställe vid skolan, biografens filmutbud, bibliotekets öppettider eller kanske något som de läste i lokaltidningen).
  Be eleverna skriva ner sina röster kring de frågorna i pratbubblorna.
  Sätt upp alla pratbubblorna på ett lämpligt ställe.

D Uppföljning

 1. Gå igenom alla pratbubblor.
 2. Finns det något som ni gemensamt skulle vilja påverka?
 3. Skriv då till era lokala beslutsfattare!
 4. Tipsa också er lokala tidning – gör era röster hörda!

Bakgrund

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, Barnets rättigheter

Regeringens webbplats, Lättläst skrift om Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen

Barnombudsmannen, Om barnkonventionen

Mediekompass arkiv

Kopieringsunderlag 1. Barnens rättigheter
Kopieringsunderlag_Mänskliga_rättigheter_Barnkonv

Kopieringsunderlag 2. Värderingsövning – barnets röst

Kopieringsunderlag Barnens röst varderingsövning

Kopieringsunderlag 3. Pratbubblor

Kopieringsunderlag Barnens röst lokaltidningen

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Samhällskunskap
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

SO-ämnen åk 1-3
Att leva i världen
– Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Samhällskunskap åk 4-6
Rättigheter och rättsskipning
– De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Förberedelser

1. Beställ lokala dagstidningar.
2. Skriv ut de kopieringsunderlag som du vill använda. Se bakgrund.
3. Kolla gärna igenom övriga länkar i avsnittet bakgrund.

Syfte

Lektionstipset syftar till att stimulera barns deltagande i samhällsfrågor i medier, såsom exempelvis lokaltidningen, kopplat till artikel 12 i Barnkonventionen.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.