02 mar 2021

Olika texter i tidningen

1-34-6
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 02 aug 2022

Introduktion för läraren

Till mediernas uppgifter hör att informera om vad som hänt. Informerande texter ska alltid vara sakliga, korrekta och redogöra för en händelse utan att ta ställning i frågan. Nyhetsartiklar är typiska exempel på informerande texter, men även reportage och personporträtt hör dit.
Att granska den politiska och ekonomiska makten genom undersökande journalistik är också en viktig del i mediernas uppgifter. Det är på så sätt missförhållanden kan avslöjas.
Medierna kommenterar också exempelvis samhällsfrågor. Den typen av åsiktsjournalistik skiljer sig från andra texter, även om samma krav på korrekthet och saklighet gäller. Kommenterande journalistik kan utgöras av politiska ledartexter, men också kulturrecensioner och tester av olika produkter.
Dessutom förmedlar medierna andras åsikter genom att erbjuda en plattform för debattartiklar av sakkunniga, medan läsarnas röster ges utrymme i insändarsidor och kommentarsfält.
I kapitel 7, Texter i tidningen, i Mediekompass Publicistguiden kan du läsa mer.

Syftet med den här övningen är att elevernas ska utveckla sina förmågor att förstå och tolka olika typer av text.

Moment 1 – Visa och diskutera olika typer av texter i dagstidningen

Vi börjar med att använda den vanliga dagstidningen för att visa eleverna hur den är uppbyggd med ledarsida, nyhetssidor, kultur och nöje och olika typer av reportage och personporträtt och kanske konsumenttester. Helst bör klassen ha tillgång till tidningar så de kan bläddra med samtidigt som läraren förklarar de olika typerna av texter.

Eleverna behöver inte läsa texterna, men läraren kan förklara vad exempelvis en ledartext handlar om, vem som har skrivit den och varför, samt att den skiljer sig från nyhetsrapportering med både placering och utformande. Titta sedan vidare på nyhetsartiklarna, reportagen och så vidare. Syftet är att förstå mediernas olika uppgifter och de olika texternas utformande och placering i tidningen.

Moment 2 – Låt eleverna själva hitta olika typer av texter i tidningen

Läraren avgör bäst om eleverna ska arbeta med sin dagstidning eller kanske SvD Junior som är anpassad för barn. Låt eleverna i mindre grupper bläddra i tidningarna eller söka på sajten. De ska där leta efter artiklar och kunna identifiera vilken typ av text det är. Beroende på hur mycket tid läraren kan lägga på detta, kan eleverna visa ett eller flera exempel på olika typer av texter. När grupperna enats om textexempel redogör de för övriga klassen, och förklarar varför de tycker att texterna hör till de olika kategorierna.

Källor och information

Om mediernas uppgifter och olika journalistiska texter i Publicistguiden: Skrivarskola

Dagstidningar, ofta går det att beställa klassuppsättningar av din lokaltidning, se om du hittar den på Mediekompass: Hitta din tidning

Svenska Dagbladet Junior: https://www.svd.se/junior

Koppling till Skolverkets styrdokument, centralt innehåll.

SO/Samhällskunskap årkurs 1–3

 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Svenska årkurs 1–3

 • Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.
 • Informationssökning i […] tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet.
 • Hur texters avsändare påverkar innehållet.

SO/Samhällskunskap årkurs 4–6

 • Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att […] skapa opinion […].
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare […]. (fr.o.m. HT22)
 • Hur […] medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
 • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas […].

Svenska årkurs 4–6

 • Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap […].
 • Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang.
 • Informationssökning i några olika medier och källor […].
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Förberedelser

Samla in dagstidningar.

Syfte

Ökad förståelse för olika typer av journalistiska texter och mediernas uppgifter.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.