01 jan 2018

”Vgd?” eller ”Vad gör du?”

4-67-9
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Här är en övning för att utveckla elevernas förmåga att läsa och skriva för olika målgrupper, med utgångspunkt i det journalistiska skrivandet. Övningen ingår i Mediekompass skrivarskola, där du hittar Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk!

Det är viktigt att skriva och stava korrekt för att behålla läsarnas förtroende. Tidningen är till för alla och journalister försöker att uttrycka sig på ett läsvänligt och tydligt sätt. Använd deras skrivregler och träna på att skriva enkelt men korrekt.

Förberedelser:
Tillgång till  Kopieringsunderlag1: Journalisternas skrivregler, tillgång till lokaltidningen (enklast att genomföra övningen är med hjälp av papperstidning), eleverna behöver även ha en egen uppsats eller skrivuppgift till hands för övningen.

Genomförande:
1. Dela ut lokaltidningen och läs tillsammans en kortare artikel ur den. Vad tycker eleverna om journalistens sätt att skriva?
2. Prata kort om varför det är viktigt att man i tidningen använder ett enkelt men korrekt språk.
3. Gå igenom kopieringsunderlag 1, innehållande skrivregler och uppgifter.
4. Låt eleverna arbeta med uppgifterna i kopieringsunderlag 1.
5. Diskutera gemensamt:

  • Tidningen är till för alla – lyckas den tidning ni läst med det?
  • Skulle eleverna vilja ändra språket i tidningen på något sätt? Om ja, hur och varför?
  • Vad var svårast, att skriva enkelt eller komplicerat? Varför?

Övning 2: Ungdomars språk

Att kunna behärska olika sorters språk i olika sammanhang spelar roll för hur man uppfattas av omgivningen. Diskutera frågor kring hur språkbruk varierar och varför.

Förberedelser: Tillgång till  Kopieringsunderlag2: Ungas språk, tillgång till krönikan Ungdomars språk, digitalt eller via papperskopia.

Genomförande:
1. Läs krönikan Ungdomars språk

2. Låt eleverna parvis eller i smågrupper göra uppgifterna i kopieringsunderlag 2.

3. Lyft elevernas diskussioner i en gemensam avslutning. I samband med den kan du lyfta frågan: Vem bestämmer vad som är ”rätt språk”?

Tips för fortsatt arbete:
Låt eleverna skriva en egen krönika om språk och språkbruk. Mer om att skriva journalistiskt hittar du i Mediekompass Publicistguiden:

Att skriva olika typer av texter

Kopplingar till skolans styrdokument i ämnet svenska

Lgr 11
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.
Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Gymnasiet, centralt innehåll i kursen svenska 1
Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Förberedelser

Tillgång till en lokaltidning och Journalisternas skrivregler i pdf-format, se kopieringsunderlag 1 och 2

Syfte

utveckla kunskaper om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.