08 mar 2022

Vad skriver tidningen om skolan?

7-9Gymnasiet
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 60 minuter
Tema: Demokrati
Senast uppdaterad: 12 aug 2022

Det är valår i Sverige och skolan är ofta en av valets viktigaste frågor. När svenskar tillfrågades 2020, i den nationella SOM-undersökningen, kom skolan på en fjärdeplats över viktigaste frågor för svenska väljare. Skolfrågan är bred och ibland komplex. Hur ska skolan finansieras? Vem eller vilka ska få driva skola? Hur långa lov ska eleverna ha? Hur många lärare ska finnas per elev? Och ska det vara lag på bemannade skolbibliotek? Det är bara ett axplock av de frågor som har diskuterats inför valet. Se fler här, uppgiften går att anpassa efter fler eller andra frågor också.

Uppgift

Inled lektionen med att gå igenom tidningens olika texter. Eleverna kan även läsa kapitel 7 i Publicistguiden.  Dela sedan ut dagens tidning eller använd tidningen på nätet. Leta upp din lokaltidning på Mediekompass och beställ, vissa mediehus erbjuder skoluppsättning året om. Dela upp klassen i grupper som tillsammans löser uppgiften.

Vad skriver tidningen om skolan?

Leta igenom artiklar i tidningen. Leta upp de nyhets- eller åsiktstexter som berör skolan. Dela upp texterna i två högar efter vilken typ av text det är.

Nyhetstexter

Hur märks det att texten är saklig och objektiv?

Vilken typ av fakta presenteras?

Vilka får komma till tals?

Åsiktstexter

Hur märks det att texten argumenterar för sin sak?

Vad är textens tes?

Vilka argument används?

Vem står bakom texten? Kan personen, myndigheten eller organisationen ha någon agenda?

Sammanställ

Läraren kan antingen sköta sammanställningen på tavlan eller så får varje grupp redovisa för varandra eller inför hela klassen när sammanställningen är klar.

Räkna sedan ihop antalet texter. Hur många var det om skolan totalt?

Kategorisera texterna. Vad handlar de om? Förslag på kategorier kan vara finansiering, läroplanens innehåll, ägande, lärartäthet eller skolbibliotek.

Går det att se något mönster? Är det något som diskuteras eller skrivs om mer än annat och i så fall, varför då?

Går det, utifrån texterna, att skönja någon skillnad i hur partierna står i frågan?

Koppling till läroplan

Samhällskunskap, åk 7-9, centralt innehåll (reviderad 2022-07-01)

Beslutsfattande och politiska idéer

  • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

Information och kommunikation

  • Politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige.
  • Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
  • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor

  • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
  • Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Samhällskunskap 1b, gymnasiet, centralt innehåll

  • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. […] Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.

Förberedelser

Beställ en uppsättning med tidningar eller förbered inlogg till lokaltidningen på nätet.

Syfte

Utveckla förmåga att se skillnad mellan åsikststexter och nyhetstexter. Lära sig om ideologiska skiljelinjer i svensk politik.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.