01 feb 2022

Träna på insändare

4-67-9
Kurs: Svenska
Lektionsantal: En eller flera lektioner.
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 06 feb 2024

Det är lätt att hitta argumenterande texter i en dagstidning. Där finns allt från korta insändare till längre debattartiklar och tidningens egen debatt, ledaren. Släpp in dina elever i den aktuella debatten! Läs insändare, gå igenom hur de är uppbyggda och hitta spännande, roliga och viktiga ämnen att argumentera utifrån. Ta hjälp av nyhetsmaterialet och de insändare som är aktuella och låt dina elever skriva egna debatterande texter.

I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk!

Introduktion

Inled arbetet med att berätta vad en insändare är och hur viktigt det är för demokratin att vi kan göra våra röster hörda i en dagstidning. Visa eleverna några lokala, aktuella insändare. Enklast hittar ni dem i nättidningen. Visa både välskrivna exempel och sådana som inte lockar till läsning.

Titta på:

 • rubriker
 • inledningar
 • åsikter och argumentationer
 • avslutningar
 • språk, flyt i texten och längd
 • signeringar

Vilka insändare skapar debatt och vilka anser klassen har brister? Be eleverna att motivera sina svar.

Fördjupning

Identifiera insändarens delar

Analysera en insändare från din lokaltidning eller välj vår som exempel.

Vi vill jobba

Vi är tre 14-åringar i Lidköping som vill arbeta trots att vi fortfarande går i skolan. Men de jobb som finns är för de som redan gått ur skolan. Vi tycker att fler möjligheter borde finnas för oss. Vi skulle bli mer motiverade att arbeta i framtiden och skaffa oss ett bra CV. De som anställer oss när vi slutar skolan skulle få bättre anställda. Vi gillar att Vård och omsorg här i kommunen ger 35 ungdomar på högstadiet jobb på höstlovet. Fler företag borde följa deras exempel. Det kanske kostar för vi vill ju ha en skaplig lön, men alla tjänar säkert på det i längden. Vi får tidig erfarenhet hur det är att jobba. Åk runt i skolor, prata med ungdomar och ge oss möjligheter att arbeta redan som högstadieelever! Barn och ungdomar är de som ska ta över. Vad vill ni egentligen med er arbetsplats och kommunens framtid?

Filippa, Jacob och Andreas, hämtad från nlt.se

Låt gärna eleverna arbeta i par med dessa frågor. Redovisa tillsammans!

 • Hur bra stämmer rubriken med budskapet i insändaren? Ge förslag på en alternativ rubrik.
 • Markera inledningen, åsikter, argument, förslaget och slutsatsen.
 • Håller åsikterna och argumentationen? Hur?
 • Skulle ni vilja förbättra insändaren? Hur?
 • Ge alternativ till signeringen.

Aktivitet

Välj en gemensam nyhet att debattera

Låt eleverna ge förslag och presentera nyheter ur pappers- eller nättidningar. Välj bland förslagen och enas om en nyhet att debattera, där eleverna har olika åsikter.

Gemensamt

Hjälps åt att göra en tankekarta med olika åsikter, argumentationer, slutsatser och förslag. Låt eleverna sedan individuellt skriva var sin insändare utifrån tankekartan. Tills sin hjälp bör eleverna veta vilka delar som ingår i en insändare.

 1. Rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om.
 2. Inledning som presenterar budskap.
 3. Åsikter som förstärks med väl vald argumentation.
 4. Förslag på lösning.
 5. Uppmaning till andra, en slutsats eller en fråga.
 6. Signering med namn eller signatur.
En kvinna som läser tidningen vid ett skrivbord.

Uppföljning

A. Redovisning

Låt eleverna läsa upp insändarna för varandra i grupper om fyra till sex elever. Se till, om det är möjligt, att det i varje grupp finns insändare med olika åsikter. Uppmana eleverna att ge varandra positiv respons och lyfta fram något som var bra. Avsluta med att två elever tillsammans hjälps åt att förbättra sina insändare. Återsamlas i gruppen och läs insändarna på nytt. Ta hand om alla bearbetade insändare och välj tillsammans med eleverna några med olika åsikter att skicka till lokaltidningen.

B. Bemöt varandras åsikter

Byt insändare med varandra i klassen och låt eleverna bemöta insändarskribenten, antingen hålla med kanske med nya argument eller protestera med hjälp av egna åsikter och argument. Redovisa i respektive par. Avsluta med att läsa några insändare högt i klassen.

C. Träning ger färdighet

Kanske vill du sätta dina eleverna på prov? Ge dem i uppgift att skriva insändare helt på egen hand. De ska nu välja eget ämne och skriva en insändare som övertygar. Avsluta med att eleverna coachar varandra fram till välskrivna och engagerande insändare. Gör klassens röster hörda i lokaltidningen. Skicka in via nättidningen.

Koppling till skolans styrdokument. Lgr 22, reviderad 2022-06-22

Svenska, årskurs 4-6, centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.
 • Sammanfattning av texter.
 • Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Texter

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljöoch personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Samhällskunskap, årskurs 4-6, centralt innehåll

Information och kommunikation

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.
 • Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Granskning av samhällsfrågor

 • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor

Svenska, årskurs 7-9, centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.
 • Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord,
  bild och ljud samspelar.
 • Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Texter

 • Sakprosatexter för ungdomar och vuxna. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter. Texternas syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Kombinationer av olika texttyper.
 • Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud. Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
 • Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Samhällskunskap, årskurs 7-9, centralt innehåll

Information och kommunikation

 • Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle

Granskning av samhällsfrågor

 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Förberedelser

Leta efter bra och elevnära insändare ur lokaltidningen, gärna från nättidningen. Försök hitta en som uppfyller kriterierna för en insändare. Se Moment C Aktivitet.


Syfte


• Att diskutera olika åsikter i samhället.

• Att kunna identifiera de olika delarna i en insändare.

• Att kunna skriva en egen insändare och bemöta andras.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.