01 jan 2018

Personporträtt

4-67-9
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 12 aug 2022

I den här övningen får eleverna lära sig att kritiskt läsa personporträtt i dagstidningar, och öva på att själva skriva ett personporträtt.

I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk!

Läraren förbereder genom att samla ett passande antal tidningsartiklar med personporträtt.

Välj ett eller flera personporträtt läs och undersök följande

 • Miljön. Beskrivs miljön, där intervjun genomförs? Var i artikeln? Ge exempel?
 • Personens utseende, personliga drag eller speciella egenheter? Ge exempel.
 • Vilka fakta finns med om personen? Ge exempel
 • Vilket fokus har artikeln? Privatpersonen, yrkesmänniskan, en specifik händelse, annat?
 • Hur slutar artikeln? Varför har skribenten valt att sluta så?
 • Finns bild/er till artikeln? Förstärker bilden något som beskrivs i artikeln?

Att diskutera

 • Används yttre faktorer som miljö eller utseende för att förstärka vissa drag hos personen?
 • Skiljer sig porträtten åt beroende på vilken slags person det gäller? Hur skildras exempelvis män respektive kvinnor? Förstärker artikeln känslan av makt eller utsatthet, framgång eller misslyckande?
 • Är det, baserat på vad som framgår, en rättvis bild som målas upp? Är den kanske förskönande?

Träna att skriva egna personporträtt.

 • Gör en kom ihåg lista om vad du ska lägga märke till under intervjun.(rummet, ljud, kläder osv)
 • Välj en intervjuperson som du helst inte känner. Bestäm vilket fokus du ska ha (arbetet, en resa, fritidsintressen osv).
 • Anteckna några intervjufrågor som du absolut vill ha svar på.
 • Genomför intervjun, ställ följdfrågor, som du vill ha svar på även om du inte skrivit ner dem.
 • Kom ihåg kamera om du vill ha bild. Försök att ta en bild, som stämmer med dina intryck av personen.

Skriv din artikel.

Sätt upp artiklar och bilder i klassrummet så att alla kan läsa. Diskutera vad som blev bra och vad som skulle kunna förbättras.

Koppling till styrdokument

Svenska, årskurs 4-6, centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, be­grepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av tex­ter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verk­tyg.
 • Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsik­ter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på motta­gare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kom­mu­nika­tion i digitala och andra medier.

Svenska, årskurs 7-9, centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av tex­ter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bear­bet­ning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsik­ter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och samman­hang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
 • Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

 

Förberedelser

Samla in personporträtt ur dagstidningar.

Syfte

Att kritiskt kunna läsa ett personporträtt, och själv träna på att skriva ett.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.