01 jan 2018

Ledarsidorna

7-9Gymnasiet
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Upp till varje enskild lärare.
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 jan 2019

Att studera ledarsidorna i svenska tidningar ger en bra bild av ståndpunkter inom svensk politik. Här kan man få hjälp att vässa sina argument i frågor där man har åsikter, och/eller är engagerad. Det här lektionstipset vill stimulera till att göra just det.

I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk!

1 Flyktingsituationen

Flyktingsituationen är antagligen det ämne som fått mest utrymme på svenska ledarsidor under de senaste åren.

A. Välj ut tio ledarartiklar som behandlar flyktingsituationen. Försök att få med ledare som representerar alla riksdagspartier.

B. Arbeta två och två och välj ut den ledare ni tycker är ”bäst”, det vill säga innehåller den bästa argumentationen. Försök så gott det går att inte bara välja den/de som överensstämmer med era egna åsikter!

C. Avsluta med att ta diskussionen i helklass och argumentera för era olika val.

2 Vilken/Vilka är de viktigaste lokala ämnena på ledarsidorna.

A. Granska lokaltidningens (eventuellt tidningarna) ledarsidor under en period. Gör statistik över ämnena.

B. Diskutera: Lyckas lokaltidningen föra fram lokala debattämnen eller hänfaller man åt att ta upp nationella frågor som kanske främst hör hemma i rikstäckande medier?

C. Vilka är den viktigaste frågan som ledarsidan behandlar enligt er uppfattning? Diskutera!

3 Skriv din egen ledare.

Nu är det dags att argumentera för en egen hjärtefråga. Ta hjälp av de ledare ni läst. Kanske kan ni använda er av den så kallade SPADER-modell som byggts av journalisten Magdalena Nordenson, och som hjälper dig att argumentera. SPADER står för:

Statistik, Personlig erfarenhet, Analogi, Dialog, Exempel samt Retorisk fråga.

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Samhällskunskap

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.
Svenska

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Gymnasiet

Samhällskunskap

Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.
Svenska

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.

Förberedelser

Tillgång till dagstidningars ledarsidor

Syfte

Att genom att läsa, analysera och själva producera politiska åsiktstexter skaffa sig en bild av den aktuella politiska debatten i Sverige – och lokalt.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.