08 feb 2022

Stort förtroende för dagstidningar hos Generation Z

Tema: Forskning

Ungdomar mellan 15 – 24 år anser sig ha stora möjligheter att påverka sina liv, samtidigt tycker 47 procent att samhället är på väg åt fel håll och möjligheten att förändra den utvecklingen är knapp. Det visar en ny studie från Ungdomsbarometern som har ställt en rad olika frågor till 18 000 ungdomar runtom hela Sverige.

38 procent av respondenterna är politiskt intresserade, en minskning med 12 procentenheter sedan valåret 2018. Miljö, jämställdhet och klimat är de viktigaste politiska frågorna, men vilken attityd som ungdomar har till frågorna skiljer sig åt mellan killar och tjejer. Exempelvis tycker 20 procent av killarna att jämställdheten har gått för långt, vilket kan ställas mot endast 4 procent av tjejerna.

När det gäller medievanor anser sig ungdomar ha störst förtroende för myndigheter, public service och dagstidningar när de vill veta vad som händer, även om förtroendet för dagstidningar har minskat något sedan 2017. Endast 2 procent tycker att influencers är trovärdiga källor när det gäller aktuella händelser.

Ta del av hela rapporten här.