15 dec 2021

Stort allmänt förtroende för forskning i pandemirapporteringen

Tema: 

Det har väl knappast undgått någon att Coronapandemin har dominerat nyhetsflödet även 2021. I en studie från Vetenskap & Allmänhet, Kommunikation om Corona: Medierapportering och förtroende i samband med covid-19-pandemin, slås det fast att 9 av 10 svenskar har haft stort förtroende för forskare när de har uttalat sig om viruset i nyhetsmedier.

Studien, som har gjorts i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Södertörns högskola, har undersökt svenskars attityder till Corona-rapporteringen under tidsperioden mars 2020 till april 2021. Dessutom har en kompletterande innehållsanalys av nyhetsmediers rapportering om pandemin genomförts.

I rapporten dras en del intressanta slutsatser:

  • Traditionella medier har varit svenskars primära nyhetskälla under pandemin, men det finns stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland 18- till 29-åringar uppger 47 procent att SVT har varit den främsta nyhetskällan medan motsvarande siffra för personer 65 år och äldre är 83 procent.
  • Störst förtroende har allmänheten för public service-kanalernas rapportering.
  • Fler tar del av rapporteringen i kvällstidningar än i morgontidningar, samtidigt som förtroendet för kvällstidningarnas rapportering är lägre än för morgontidningarna.
  • Hur man har uppfattat rapporteringen skiljer sig stort mellan personer med olika partisympatier. När frågan ställdes i september 2020 ansåg endast 41 procent av de som sympatiserade med Sverigedemokraterna att de fått tillräckligt med information om pandemin via nyhetsmedier, vilket jämförs med de som sympatiserade med Socialdemokraterna (73 procent) och Moderaterna (63 procent).
  • Nyheter kring pandemin har främst varit av rapporterande karaktär, där ämnen som smittspridning, vaccin och restriktioner har varit vanligast.
  • Var femte artikel om pandemin tar upp nya forskningsrön och forskare med medicinsk bakgrund är den yrkesgrupp som oftast har kommit till tals i rapporteringen.

Du kan läsa en sammanfattning av rapporten här eller ta del av hela rapporten här.