Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är namn, adress och e-post-adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

TILLÄMPNING

För vad gäller policyn
Integritetspolicyn reglerar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter.

ANSVAR

Personuppgiftsansvarig
Mediekompass (TU Service) är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter. Vi ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna policy.
Vi behandlar personuppgifter om dig som lärare och elev för att:
• kunna skicka er relevant information

Personuppgifter som vi lagrar och samlar in sker genom att du lämnar in material till oss.

Vi samlar huvudsakligen personuppgifter om:
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-post

LAGRING

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.