01 jan 2018

FN-dagen

7-9Gymnasiet
Kurs: 
Lektionsantal: En eller flera lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 okt 2022

I veckan är det FN-dagen. Att den firas just den dagen beror på att FN-stadgan trädde i kraft den 24 oktober 1945 efter att de fem permanenta medlemmarna och en majoritet av övriga medlemmar ratificerat stadgan. Varje år skrivs det lite extra om FN i samband med dagen, och radio och tv brukar uppmärksamma med speciella inslag. Fånga aktualiteten!

En kortis

Välj den artikel (de artiklar?) som den lokala tidningen (eller någon annan tidning) publicerar. Låt eleverna läsa den och diskutera FN:s roll i världen. Huvudfråga: Är FN som vi känner det idag en reell maktfaktor i internationella konflikter? Använd exemplen Afghanistan, Irak, Somalia och Syrien som exempel. Kan stormakterna verkligen komma överens, eller blockerar de ständigt varandra i Säkerhetsrådet?

Det kan säkert vara på sin plats att förklara hur Säkerhetsrådet fungerar!

Hitta artiklar

Ge eleverna i läxa att hitta tidningsartiklar eller andra medieinslag den 23-25 oktober. Presentera materialet antingen genom utskrifter på papper eller digitalt. Gå igenom materialet och diskutera förutsättningslöst innehållet.

Inkludera den diskussion som finns i ”En kortis”. Just FN:s roll i internationella konflikter är en kärnfråga för organisationen. Ge varje exempel (Afghanistan, Irak, Somalia och Syrien) lite extra tid och låt eleverna ge sin syn på saken.

Ett lite större upplägg

Börja med att gå igenom FN:s olika funktioner, Säkerhetsrådet, Generalförsamlingen, etc. Fokusera sedan på fyra saker: den ovan beskrivna inriktningen på nationella/internationella, mänskliga rättigheter, dödsstraff och barnkonventionen. Sök och samla material i medierna kring dessa fyra ämnen.

Vad gäller första inriktningen så se ovan. Diskutera vad ni hittar om mänskliga rättigheter i artiklarna och ta en titt på

fn.se: Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna (pdf)

Vilken (Vilka) av artiklarna är viktigast? Vilken bryts det oftast emot?

Om dödsstraffet inte tas upp i artiklarna så sök på tidningsartiklar från den 10 eller 11 oktober och ordet ”dödsstraff”. Den 10 oktober är nämligen World Day Against the Death Penalty.

Diskutera:

– Tycker du att alla människor har rätt att leva? Ja, nej eller kanske?

– Tycker du att staten ska ha rätt att avrätta en människa för att garantera andras säkerhet? Ja, nej, kanske

– Skulle det vara okej att staten dödar en människa för att förhindra att många andra människor dödades?

– Be eleverna motivera sina ja, nej eller kanske svar.

Slutligen, sök efter artiklar som tar upp FN:s barnkonvention.
Se http://unicef.se/barnkonventionen

Diskutera: Vilken av punkterna i konventionen är viktigast att poängtera idag? Vilka punkter bryter länder emot idag? Vilka punkter kan Sverige tänkas bryta emot? Hur ska vi ta emot ensamkommande flyktingbarn?

Kopplingar till skolans styrdokument

Ur läroplanen: Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Förberedelser

Skaffa den lokala tidningen den 24 oktober. Se till så att ni är uppkopplade mot olika  mediesidor för att få underlag för diskussioner.

Syfte

Att lära sig lite mer om FN och det internationella samhället, samt att diskutera mänskliga rättigheter.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.