23 apr 2013

Vad händer där du bor?

1-34-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

1. Vilka orter/stadsdelar ligger i närheten av din skola?

Markera dessa på kartan.

2. Vad händer där? Kolla i lokaltidningen!
Placera nyheter runt kartan. Försök hitta nyheter från så många platser som möjligt. Bygg på med fler nyheter lektion för lektion.

3. Rita pilar från nyhet till ort/stadsdel och återberätta händelserna.
Försök hitta svar på några av de journalistiska frågorna:
– Vad har hänt?
– När hände det?
– Var hände det?
– Vem/vilka var inblandade?
– Hur gick det till?
– Varför hände det?

4. Reflektera och samtala
Eleverna ska också tränas i att reflektera och problematisera kring nyheten/händelsen:
– Vad tänker du om nyheten?

Några tips:

 • Byt perspektiv

Se på nyheten från olika håll: ”Å ena sidan tycker jag…, å andra sidan…”

 • Gör jämförelser

Hitta likheter och skillnader mellan denna nyhet och andra liknande nyheter.

 • Beskriv samband

Sätt in nyheten i ett sammanhang. Hur hänger saker ihop?

 • Källkritik

Vem/vilka står bakom nyheten/bilderna? Är informationen trovärdig? Varför/varför inte?

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll, svenska, årskurs 1-3, s. 223-224

Läsa och skriva

 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära…
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter…

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor…
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet…

Centralt innehåll, Samhällsorienterade ämnen, årskurs 1-3, s. 160-161

Att leva tillsammans

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö…

Att leva i närområdet

 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Yrken och verksamheter i närområdet.

Att leva i världen

 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Att undersöka verkligheten
•    Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Förberedelser

1. Kopiera en karta över det område som du vill bevaka. Sätt upp den i lektionssalen. Alternativ: Förbered motsvarande med hjälp av interaktiv skrivtavla.
2. Skaffa lokala tidningar i tryckt eller digital form.
3. Observera att detta grundförslag utgår från skolans närområde, men du kan förstås även bevaka nyheter från kommunen, länet, Sverige, eller övriga världen.

Syfte

att utveckla en vana att följa med i nyhetsflödet
att skapa nyfikenhet och lust att lära utifrån aktuella händelser
att använda adekvata ord och begrepp
att ge sammanhang och förståelse
att ge tillfälle att diskutera nyhetshändelser med andra

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.