20 jan 2013

Trängselskatten och demokratin

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Geografi, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 4-5 lektioner för alla övningar
Tema: Demokrati
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Bakgrund: Debatten om trängselskatter har gått hög i medierna sedan nu senast i Göteborg. Syftet med trängselskatt är naturligtvis att minska trafiken så att det blir lättare att ta sig fram i staden, men också att förbättra miljön i innerstan. Tidigare har liknande trängselskatter införts i exempelvis London och Stockholm. Detta är således en metod som sprider sig i storstäderna.

Introduktion

Låt eleverna skaffa sig bakgrundsinformation om trängselskatten. Låt dem arbeta i par eller enskilt och ta reda på om hur systemet fungerar i London och Stockholm. Fokusera på både eventuella positiva och/eller negativa följder. Låt dem sedan redovisa och diskutera utfallet. Ta ställning: Är trängselskatter bra eller dåliga?

Uppföljning 1: Ta ställning och argumentera

Här finns några artiklar som Göteborgs-Posten skrivit om trängselskatten under senare tid. Låt eleverna först läsa igenom och diskutera sedan om de reviderat sin uppfattning om trängselskatter.
Uppgift: Ta ställning för eller emot trängselskatten i Göteborg. Motivera ställningstagandet. Argumentera.

Uppföljning 2: Folkinitiativ och lokala omröstningar

Demokrati är ett besvärligt politiskt system. Frågorna är många kring hur exempelvis en kommun ska styras.
Läs följande artiklar:
GT: Frida Boisen om trängselskatten: Nu ska vi säga vårt.

GT har tagit initiativ till ett krav på folkomröstning.

GT: Större makt med ny lag: Gör din röst hörd

Den inflammerade frågan om trängselskatt i Göteborg har också lett till bildandet av ett nytt parti i staden, Vägvalet, som ställer upp i kommunvalet 2014. Titta på deras hemsida, www.vagvaletgbg.se, och granska partiet.

Diskutera:
1. Hur många lokala folkomröstningar ska vi ha och hur mycket ”tål” medborgarna innan de ”tröttnar”.
2. Riskerar sådana folkomröstningar att ge röst åt populistiska åsikter där exempelvis egenintresse för enskilda människor eller grupper sätts framför det allmännas intresse?
3. Är GT:s krav på folkomröstning bra eller bara populistiskt?
4. Skulle du rösta på partiet Vägvalet?

Uppföljning 3: Lokal demokrati

1. Sammanställ en lista på frågor som skulle kunna/borde vara föremål för en lokal folkomröstning i din kommun.
2. Gå in på din eller dina lokaltidningars hemsidor och sök efter artiklar som behandlar just de ämnen ni listat.
2. Skulle man kunna genomföra en sådan folkomröstning via internet? Diskutera för- och nackdelar.
3. Kan vi med hjälp av dagens (och framtidens) teknologi närma oss någon form av direkt demokrati, det vill säga invånarna beslutar direkt i alla frågor istället för att välja representanter i allmänna val som sedan röstar åt oss i exempelvis kommunfullmäktige? Fördelar/nackdelar?

Kopplingar till skolans styrdokument

Geografi grundskolan (Lgr 11)
Undervisningen ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.
Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.

Samhällskunskap grundskolan (Lgr 11)
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Samhällskunskap gymnasiet (2011)
Utbildningen i ämnet samhällskunskap syftar till att med demokratin som värdegrund bredda och fördjupa elevernas kunskaper om nutida samhällsförhållanden och samhällsfrågor. Ämnet syftar vidare till att ge eleverna ökade förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet och en beredskap att hantera förändringar i samhället.

Mål att sträva mot:
utveckla kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, regionala och globala frågor som är av betydelse för ett ekologiskt hållbart samhälle,
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin förmåga att kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för samhället
utveckla sin förmåga att formulera frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter samt utvecklar den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen.

Geografi gymnasiet
Ämnet syftar till insikt om det nödvändiga i att ta ansvar för vår gemensamma miljö och för en resursanvändning som möjliggör en långsiktigt hållbar utveckling.

Mål att sträva mot:
vidgar sina kunskaper om människors olika ekonomiska, tekniska, politiska, sociala och kulturella aktiviteter och hur de länkar samman platser och regioner och utvecklar förmågan att analysera komplicerade rumsliga samband och identifiera konsekvenserna av sådana samband,

 

 

 

Förberedelser

Varje elev har tillgång till dator så att man kan nå tidningarnas webbsidor.

Syfte

Att reflektera kring hur man kan lösa trafiksituationen i våra städer samt hur detta påverkar miljön. Vilka möjligheter på kommunal nivå finns att påverka politiska beslut? Diskutera och sätta sig in i begrepp som folkinitiativ, lokal demokrati, indirekt och direkt demokrati.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.