11 aug 2013

Sverige exporterar vapen – rätt eller fel?

Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

De frågor som lektionstipset berör kan kopplas till bland annat följande avsnitt ur läro- och kursplaner (Lpo- och Lpf 94):
Den svenska skolan har till uppgift att:

 • klargöra samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera konflikter mellan dessa värden och faktisk verklighet
 • öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar

I samhällskunskapsämnet så ska undervisningen bidra till att eleven:

 • utvecklar sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin förmåga att kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för samhället
 • utvecklar sin förmåga att formulera frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter samt utvecklar den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen

I svenskämnet så ska undervisningen bidra till att eleven:

 • utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan
 • utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera
 • utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap

METODIK

A

Läs artikeln tillsammans, eller redogör för innehållet för eleverna:
Kortare artikel i Dagens Nyheter: Svenska vapen i irakiska armén
Längre artikel i Fokus: Svenska vapen är deras vardag
Eventuellt kan bakgrunden nedan kopieras upp till eleverna också, för att underlätta mer underbyggda ställningstaganden.

B

Inled med en fyrahörnsövning, som kan göras genom att eleverna placerar sig i hörn, eller räcker upp handen vid det de instämmer i:

 • Bör Sverige exportera vapen? Under vilka omständigheter?

1. Ja, vapen är en produkt som vilken annan som helst.
2. Bara till civiliserade länder som följer folkrätten/ länder som inte är i krig.
3. Nej, vapen dödar.
4. Egen åsikt.
Be några i varje hörn att motivera sina ståndpunkter. Förmodligen kommer eleverna att fråga om Sveriges riktlinjer för vapenexport, så redogör för dem. De finns i bakgrunden.

C

Fråga eleverna detta rakt ut:

 • Vem tjänar pengar på vapenexport?

Lista deras svar på tavlan och kom gemensamt överens om vad som är rimligt med hjälp av den fakta som presenteras nedan i bakgrunden. Intressant att fundera på är om det är svenska staten eller privata företag. En följdfråga till eleverna kan vara om det spelar roll vem som äger och tjänar pengar på vapen.

D

Låt sedan eleverna skriva individuellt någon eller några minuter om dessa följdfrågor som skrivs på tavlan eller visas med projektor:

 • Kan Sverige avstå de pengarna? Sverige sålde vapen för 13,5 miljarder till andra länder förra året.
 • Vad ska vi spara in på, om vi avstår pengarna?

När eleverna skrivit om detta så be några elever med olika ståndpunkter läsa upp sina svar.

E

Återkoppla till artikeln om USA-Irak. Fråga eleverna rakt ut i klassrummet:

 • Är USA i krig?

Med stor sannolikhet kommer eleverna att nämna Irak och Afghanistan. Detta är en mycket öppen fråga, d v s den har inget rätt/fel svar. För om USA är i krig, så kanske Sverige också är det eftersom vi har trupper i Afghanistan. Det är en flytande gräns.

F

Låt eleverna igen skriva individuellt några minuter om dessa följdfrågor, som kan skrivas på tavlan eller visas med projektor. Alla behöver inte hinna med alla frågor, eleverna kan välja de frågor de finner intressantast.
1. Bör vi exportera vapen till USA? Varför/varför inte?
2. Skulle Sverige kunna avstå, och neka att exportera till USA? Vad skulle hända då, både ekonomiskt och politiskt. Är det viktigt att ha en bra relation med USA?
3. Skulle du kunna tänka dig att köpa aktier i ett företag som tillverkar vapen? Varför/varför inte?
4. Skulle du kunna tänka dig att jobba i en fabrik som tillverkar vapen? Varför/varför inte?
5. Den här nyheten stod bara i några få tidningar. Är det här en viktig nyhet? Varför/varför inte? Tycker du att vapenexport borde övervakas och diskuteras mer eller mindre? Varför?
6. Om inte – vad tycker du är viktiga frågor för tidningar att bevaka?

Följ upp med en diskussion som utgår från att några elever får läsa upp sin svar på frågorna.

BAKGRUND
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen anmälde i slutet av 2010 generaldirektören för Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) till JK, därför att föreningen har fått kännedom om att svenska vapen används av den irakiska armén. Det är förbjudet, för Sverige säljer bara vapen till länder som inte är i krig. Det är ISP:s ansvar att se till att inga andra länder använder svenska vapen. Med stor sannolikhet är det USA som lämnat svenska vapen till den irakiska armén, när USA drog tillbaka sina trupper från Irak. Att svensk krigsmateriel säljs till länder i väpnade konflikter har påpekas flera gånger tidigare. Israel är också en köpare av svenskt krigsmateriel.

Regler för vapenexport
Riksdagen har beslutat om riktlinjer som skall vara vägledande för regeringen och Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) när de fattar beslut om export av krigsmateriel. Krigsmateriel är både vapen, ammunition och t ex dataprogram som har med vapen att göra. Enligt dessa riktlinjer bör tillstånd till export inte ges till:

 • stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat
 • stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt
 • stat som har inre väpnade oroligheter (inbördeskrig)
 • stat där det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter.

Men detta är riktlinjer, och inte lagar, så varje gång ett land vill köpa vapen så bestämmer regeringen och Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) om de får göra det eller inte, utifrån riktlinjerna ovan.

Svensk vapenindustri
Saab är den är den största tillverkaren av krigsmateriel i Sverige, och tillverkar hälften av det som exporteras. Andra stora företag som exporterar krigsmateriel är BAE Systems Bofors, BAE Systems Hägglunds, Kockums, 3M Svenska (f.d. Peltor) och Volvo Aero. 2008 jobbade nästan 30 000 personer på de här företagen. Förra året exporterade Sverige vapen för 13,5 miljarder kronor.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. De arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker/lobbyverksamhet. Föreningen tillhör inget parti, grundades 1883 och har drygt 5500 medlemmar. En del av deras arbete är att försöka göra medier uppmärksamma på när Sverige exporterar vapen till länder som föreningen inte tycker följer riktlinjerna.

Sveriges vapenimport-export med USA
USA är den fjärde största köparen av svenskt krigsmateriel. De köper krigsmateriel av Sverige, och svenska försvaret köper av dem. Om Sverige skulle sluta exportera till USA, så är risken stor att de sluter sälja krigsmateriel till oss. Då skulle delar av Sveriges försvar inte fungera, som t ex spaningsplanen Gripen. Utan dem så kan svenska försvaret inte ha kontroll på vad som sker i det svenska luftrummet, och Sverige kan inte heller tillverka och exportera spaningsflygplan till andra länder. Flera andra sådana exempel finns.

LÄNKAR
Pressmeddelande från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
• Ekot, innehåller korta intervjuer med ISP:s generaldirektör och Socialdemokraternas talesman i utrikesfrågor, Urban Ahlin, samt ytterligare bakgrund
Information från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om vapenexport (pdf)
Regelverket som ISP arbetar efter
• Äldre kort artikel i Aftonbladet om svensk vapenexport till USA och Irakkriget:
Artikel i Fokus om svensk vapenexport till Israel

Fler lektioner på Värdegrundens hemsida.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.