10 aug 2013

Skolan, traditionen och religionen

7-9 Arkiv
Kurs: Religion, Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1 till flera lektioner
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Övning 1: Skolavslutning i kyrkan?

Läs Skolverkets syn på skolavslutningar i kyrkan och diskutera vad eleverna tycker.

Förberedelser: tillgång till diskussionsfrågor i kopieringsunderlag 1:  Skolavslutning i kyrkan tillgång till följande texter digitalt eller via papperskopia:
Dagens Nyheter: Gud får inte vara med när skolan samlas i kyrkan
Skolverket: Skolan och kyrkan
Tidsåtgång: ca en lektion

Genomförande:
1. Läs texterna från DN debatt och Skolverkets hemsida.

2. Diskutera i helklass eller gruppvis frågorna i kopieringsunderlag 1:  Skolavslutning i kyrkan

 • Går det att avgöra vad som är tradition och vad som är religion – vem kan/ska avgöra det?
 • Är luciatåg religiöst eller traditionellt enligt er? Tror ni att alla elever i Sverige delar er synpunkt i frågan?
 • Är det rättvist mot elever som har annan religiös bakgrund än kristen att högtidlighålla ceremonier som har en kristen historik (t ex att sjunga psalmen ”Den blomstertid nu kommer)?
 • Är det viktigt för er att kunna ha skolavslutning i kyrkan? Motivera ert svar.
 • Bör man låta bli att vara i kyrkan om man vill ha en ”icke-religiös ceremoni ” av respekt för prästen och kyrkorummet?
 • Är det tänkbart att er skola har avslutning i en ”religiös byggnad” som inte är en kyrka, t ex en moské eller ett buddistiskt tempel? Varför/varför inte?
 • Är det bra att skollagen säger att undervisning i skolan ska vara icke-konfessionell? Motivera ert svar.

Övning 2: Skriv din mening

Ge eleverna möjlighet att formulera egna åsikter i frågan om skolavslutningar i kyrkan.

Förberedelser:

 • Tillgång till kopieringsunderlag 2 ”Mall för att skriva insändare”: Mall insändare
 • Exempel på insändare (digitalt eller via papperskopia). Två exempel ges via länkar under rubriken ”Genomförande”. Ett tips är att hämta egna exempel nära elevernas vardag från lokaltidningen.
 • Tillgång till tidigare inlägg från debatten (digitalt eller via papperskopia). Länkarna finns under rubriken ”Genomförande” efter punkt nummer tre.

Tidsåtgång: ca två lektioner men det kan variera beroende på elevernas mognad och hur du lägger upp uppgiften.

Om debattartiklar och insändare i tidningen
Dagstidningar är ett uppskattat forum för aktuell debatt. Privatpersoner, politiker och andra debattören ges dagligen plats för sina inlägg, antingen som insändare eller debattartiklar. Alla debattinlägg, korta som långa, går via tidningens ansvarige utgivare eller debattredaktion, som avgör vilka inlägg som håller för publicering och får plats i dagens tidning.
Debattartiklar och insändare måste precis som allt annat i tidningen följa publicitetsreglerna om etik för press, radio och tv samt de språkregler som gäller för tidningen. Debattörerna kan underteckna sina inlägg med namn eller pseudonym, men måste till redaktionen uppge namn och adress.

Genomförande:
1. Dela ut eller visa digitalt exempel på insändare som du samlat in i förväg.

2. Gå igenom mallen för att skriva insändare: Kopieringsunderlag Mall insändare.

3. Låt eleverna ta del av följande åsikter i debatten kring skolavslutning i kyrkan. Kopiera upp texterna eller dela ut länkarna:
A. Ledare i Expressen: Fira gärna i kyrkan
B. Världen idag: Skarp kritik mot Skolverkets syn på avslutningar i kyrkan
C. Humanistbloggen: Skolavslutning i kyrkan?

4. Skriv egna korta insändare i frågan. I sin insändare ska eleverna reagera på eller kommentera någon eller några av skribenterna i länkarna ovan.

5. Låt eleverna byta texter med varandra och lämna respons på hur de som läsare tycker att de olika stegen i mallen går att se i texten.

6. Diskutera gemensamt i helgrupp:

 • Vad var den största utmaningen med uppgiften?
 • Vad var mest givande?

Tips: Det går utmärkt att diskutera källkritik i förhållande till de givna länkarna. Diskutera t ex vilka Humanisterna är och att ”Världen idag” är en kristen tidning som skriver ur ett kristet perspektiv.

Kopieringsunderlag 2,  Mall insändare

Presentation
En kort inledning som ger information om ärendet eller frågan.

Argumentation
Skribenten varvar sina egna åsikter med fakta som förstärker argumentationen. Insändare är korta texter och därför är det viktigt att vara konkret och tydlig.

Slutsats
Argumentationen leder fram till en slutsats.

Förslag
Insändaren avslutas med ett förslag till lösning eller åtgärd.

Kopplingar till skolans styrdokument

Lgr 11
Centralt innehåll för ämnet svenska, årskurs 7-9:

Läsa och skriva
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Berättande texter och sakprosatexter
Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Centralt innehåll för ämnet religionskunskap, årskurs 7-9:
Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Ämnet samhällskunskap, undervisningen ska syfta till att:
eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor

Gymnasieskolan 2011
Centralt innehåll för kurser i svenska:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter.

Ämnet religionskunskap, undervisningen ska syfta till att:

 • ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.

Ämnet samhällskunskap, undervisningen ska syfta till att:

 • eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor
 • eleverna ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt

Förberedelser

Tillgång till koperingsunderlagen

Syfte

• diskutera frågor kring religion och tradition i förhållande till skolan
• ge färdigheter i att urskilja texters budskap
• träna på att skriva åsiktstexter

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.