22 sep 2013

SD:s valreklam och TV 4 – en värderingsövning

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 
Tema: Demokrati, Mediekunskap
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

En nyhet i årets valkampanj är att politiska partier får sända TV-reklam. Nyligen blev det en stor nyhet att TV4 först stoppade SD:s reklamfilm och sedan fattade beslutet att sända den, men pixlad och med skylten “censurerad av TV4”. Många unga har dock redan sett valfilmen ocensurerad på nätet. Debatten kring filmen väcker många viktiga frågor och så här i valtider blir vi extra medvetna om människors olika åsikter. Måste alla få säga vad de vill? Även de som har “konstiga” åsikter?

Syfte
Syftet med denna övning är att utifrån ett aktuellt exempel, mitt i valrörelsen, ge eleverna möjlighet att reflektera kring tryck- och yttrandefrihet samt hets mot folkgrupp. Övningen lyfter också frågor gällande censur och dess konsekvenser samt människors personliga ansvar och civilkurage.

Kort bakgrund
Sedan den 1 augusti 2010 är radio- och tv-lagen i Sverige ändrad så att reklam-tv-kanaler idag kan stoppa reklam från vilket parti som helst. Tidigare fanns det ett förbud mot diskriminering av annonsörer. TV4 fattade först beslutet att inte sända SD:s valfilm. Anledningen var att TV4 vände sig emot dramatiseringen av filmens invandrarfientliga budskap, som kanalen bland annat menade kunde vara hets mot folkgrupp. SD gjorde då en ny version där stora delar av filmen är pixlad och där en textplatta säger “Censuread av TV4”. Detta har gett upphov till en debatt om huruvida TV4 ensamt ska bestämma var gränserna ska gå.
Tycker du att det var rätt av TV4 att först stoppa Sverigedemokraternas valfilm och sedan sända den nya versionen? Och ska en tv-kanal kunna välja vilken reklam man vill visa?

GÖR SÅ HÄR
1. Brainstorma argument
Läs artikeln i SvD och se reklamfilmen på Youtube. Notera att filmen kan väcka många känslor hos eleverna. Du kan välja att utgå endast från artikeln.
Brainstorma sedan argument “FÖR” och “EMOT” (förslagsvis på tavlan) tillsammans med klassen med utgångspunkt i följande två påståenden:

  • Det var rätt av TV4 att stoppa Sverigedemokraternas valfilm!

FÖR EMOT

  • TV 4 ska själva kunna välja om de vill stoppa reklam från vissa partier!

FÖR EMOT

2. Diskutera och värdera
Dessa frågor kan du välja att arbeta med på följande sätt: Lägg ut lappar med siffrorna 1-7 på golvet i klassrummet. Siffran 1 motsvarar en ände på en skala och siffran 7 motsatt ände. Läs upp påståendena och låt eleverna ta ställning genom att placera sig på lapparna. Lyft sedan några elevers åsikter och låt dem motivera. Här kan det vara bra att inte låta eleverna diskutera sinsemellan medan övningen pågår utan istället låta den som du väljer ska få berätta göra det i lugn och ro utan påhopp.
Du kan också göra övningen på papper genom att eleverna får ringa in alternativen eller genom att klassen diskuterar gemensamt.

  • Media har ett ansvar för att upprätthålla demokratin.

1 2 3 4 5 6 7
1=Självklart har de det 7=Nej, absolut inte

  • Det var modigt av TV4 att stoppa reklamen.

1 2 3 4 5 6 7
1=Ja, absolut 7=Nej, det var fegt

  • Partireklam i TV bör förbjudas i Sverige.

1 2 3 4 5 6 7
1=Ja, absolut 7=Nej, absolut inte

3. Analysera i grupp
Här kan eleverna förslagsvis gå ut i grupper om ca 4 i varje och arbeta självständigt med uppgifterna A-C.

A. Sända eller inte sända? Vad tycker ni?
Diskutera i gruppen om ni tycker att man bör eller inte bör sända Sverigedemokraternas valfilm i TV. Besvara sedan följdfrågorna:
Om ni valt “sända”: Finns det någon grupp som det skulle vara otänkbart att ställa mot pensionärerna i kapplöpningen? Funktionshindrade i rullstol? Dagisbarn? Vita män i sjukhussängar? Om ni hittar någon grupp som är otänkbart att ställa mot pensionärerna, fundera varför den gruppen inte är ok medan kvinnor med barnvagn och burka är det.
Om ni valt “inte sända”: Tror ni att det minskar filmens spridning och antalet människor som ser och tar del av den eller innebär beslutet bara mer reklam för Sverigedemokraterna?

B. Hets mot folkgrupp
TV4 menar att valfilmen kan bryta mot lagen om hets mot folkgrupp. Vad tycker ni? Läs lagen och diskutera om ni tycker att filmen bryter mot lagen eller inte.
“Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.” Källa: https://lagen.nu/1962:700#K16P8 (Med missaktning menas t ex att ett kränkande omdöme lämnas om ett folkslags egenskaper och uppträdande som kan vara nedsättande för folkslagets anseemde. T ex en skylt med texten “Zigenare får inte beträda campingen”.)

Svar från Tidningsutgivarnas och Mediekompass jurist Per Hultengård:
Min bedömning är att filmen inte är hets mot folkgrupp. Den är en – om än djupt stötande utformad – politisk valfilm, där väljarna uppmanas att ta ställning och i ett sådant sammanhang är utrymmet för vad som får skildras/sägas mycket stort. Mycket ligger outtalat och i betraktarens egna ögon. Det räcker inte med att spela på människors rädslor och ha lite hotfull musik i bakgrunden. Sammantaget är därför min bedömning att filmen inte är hets mot folkgrupp.

Neues_volk_200C. Analysera propaganda

Texten lyder: “Denna ärftligt sjuka person kommer att kosta vår nation 60.000 tyska riksmark under sin livstid. Medborgare, detta är dina pengar.”

  • Vad är affischens budskap?
  • Finns det några likheter mellan propagandaaffischen ovan och Sverigedemokraternas valfilm? Om ja, vilka? Vad finns det för skillnader?
  • Varifrån kommer affischen anser ni? Tid? Land?

Svar: Affisch från tidningen “Neues Volk”. Det tyska nazistpartiets månatliga tidning.

Fler lektioner på Värdegrundens hemsida.

{jcomments on}

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.