08 maj 2013

Månadens viktigaste nyhet

1-34-6
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner/vecka i ca 4 veckor
Tema: 
Senast uppdaterad: 09 dec 2013

 Övning: Individuella tidningsböcker

Eleverna samlar nyheter till en bok (gärna A4), eller i digital form, vecka efter vecka. Bygg gärna vidare år från år. Boken blir då en personlig och intressant historiebok, som blir rolig att bläddra i ju längre tiden går. Samtidigt fungerar den som en dokumentation om hur skrivförmågan förbättras och hur förmågan till resonemang utvecklas över tid. Använd gärna boken vid utvecklingssamtal.

1. Välj nyhet
Eftersom det ska bli en individuell tidningsbok så ska varje elev varje vecka välja en nyhet ur nyhetsflödet. Veckans viktigaste!

2. Bygg en tidningssida
Eleverna gör var sin egen tidningssida med rubrik, bild, bildtext och datering. Antingen för hand (klippa klistra)m, eller digitalt. Lämna plats för en egen brödtext plus by-line. Använd eventuellt någon av de bifogade mallarna.

3. Sammanfatta
Skriv en sammanfattande text om nyheten. Använd egna ord!
Texten ska ge svar på några av de journalistiska frågorna:

– Vad har hänt?
– När hände det?
– Var hände det?
– Vem/vilka var inblandade?
– Hur gick det till?
– Varför hände det?

4. Reflektera
Det är bra om eleverna också tränar på att reflektera och problematisera över nyheten/händelsen. De kan skriva om varför de valde just denna nyhet och vad de tycker om den. Exempel:

Byt perspektiv
Se på nyheten från olika håll: ”Å ena sidan tycker jag…, å andra sidan…”

Gör jämförelser
Hitta likheter och skillnader mellan denna nyhet och andra liknande nyheter.

Beskriv samband
Sätt in nyheten i ett sammanhang. Hur hänger saker ihop?

5. Presentera och diskutera
Låt eleverna redovisa sina nyheter för varandra och för regelbundet resonemang kring de nyheter som eleverna har valt.

Koppling till skolans styrdokument, Lgr11

Centralt innehåll, samhällsorienterade ämnen, åk 1-3, s. 200-201
Att leva tillsammans
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Att undersöka verkligheten
• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Centralt innehåll, svenska, åk 1-3, s 223-224
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
Tala, lyssna och samtala
• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Berättande texter och sakprosatexter
• Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.
Informationssökning och källkritik
• Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
• Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Förberedelser

1. Bestäm hur du ska anpassa lektionstipset till din elevgrupp.
2. Se till att eleverna har tillgång till aktuella nyhetsmedier i tryckt eller digital form. Glöm inte bort de lokala dagstidningarna!
3. Gör egna underlag.

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.