22 aug 2013

Fredagslektionen: Debatt och kommentarer

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Ej angivet
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Läsarnas egna texter har under senare år fått spela en allt större roll i massmedier, insändare och debattartiklar får ett stort utrymme i spalterna. Dessutom har de flesta tidningarna öppnat upp sina digitala sidor för kommentarer. När det förekommer engagerande artiklar kan kommentarsfälten fyllas av hundratals synpunkter. Något som ibland ställer till stora problem för alla seriösa massmedier och kommentarerna ibland innehåller åsikter och ordval som inte är förenliga med de etiska regler som svenska massmedier håller sig till.

Tidsåtgång: Granska dagens tidning och tidningens webbsidor med avseende på insändare, debattartiklar och kommentarer. Spara gärna veckans tidningar så får ni ett större utbud!

SO-ämnen

1. Är de ämnen som tas upp på insändarsidorna av politisk art? Motsvaras de av nyhetsartiklar i tidningen den här veckan?
2. Granska insändare och debatt den här veckan och undersök om de kan tänkas strida mot några etiska regler.
3. Gå in på tidningens webbsidor och leta efter kommentarer till olika artiklar. Finns det något i kommentarerna som kan tänkas strida mot de etiska reglerna.
4. Läs igenom och diskutera de etiska reglerna. Ta upp fall i klassen som ni har tyckt varit på gränsen eller rent gått över gränsen för vad som är tillåtet.
5. På nätet finns flera sidor som anser sig vara ”pressfrihet på riktigt”. Där överskrids i princip alla regler för etik och moral. Tycker ni att det är ”pressfrihet på riktigt”?

Svenska

Skriv en insändare. Välj ett ämne som engagerar dig. Gå igenom tipsen i länkarna som finns i dagens ”Tidningsskolan” innan du skriver. När ni är färdiga i klassen så granska varandras insändare parvis och försök komma med konstruktiv kritik, eller bara rosor!
Skicka gärna era insändare till den lokala tidningen. Förhoppningsvis blir några publicerade!


Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällskunskap
Grundskolan
Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Gymnasiet
Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Svenska
Grundskolan
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Gymnasiet
Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll:
Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.


Tidningsskolan
Alla läsaråsikter, insändare, debattartiklar och kommentarer på tidningarnas webbsidor faller under ansvarige utgivares ansvar. Det innebär att tidningarna förhandsgranskar, modererar, alla texter av den här typen. Det som strider mot tidningens etiska regler tas bort.
Om du ska skicka in en insändare till en tidning måste du ange ditt namn så att tidningen vet vem du är. Däremot kan din text publiceras i tidningen med en pseudonym. Du kan alltså vara anonym gentemot läsarna.

En insändare eller en kommentar ska hålla sig till de etiska reglerna som i förkortad version ser ut så här:

Etiska regler för press, TV och radio

Press, TV och radio skall ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av samhällslivet och för att kunna publicera det som är av vikt och betydelse för medborgarna. Det gäller dock att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet.
Etiken tar sig inte i första hand uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. De etiska reglerna för press, radio och tv är ett stöd för den hållningen.
I. PUBLICITETSREGLER
Ge korrekta nyheter
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.
2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.
4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.
Var generös med bemötanden
5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.
6. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den egna tidningen.
Respektera den personliga integriteten
7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.
9. Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn.
Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.
10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.
Var varsam med bilder
11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial.
12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering.
Hör båda sidor
13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.
14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas.
Var försiktig med namn
15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.
16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.
17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet.

Så skriver man en insändare

Det finns flera bra råd på nätet om hur man skriver en insändare. Texten här nedan är hämtad från ”Lär dig svenska”, lardigsvenska.com:

Att skriva en insändare
En insändare skriver man för att man har något att säga, en speciell åsikt om något.
Eller så skriver man en insändare för att man vill att något ska hända,
eller så vill man att andra människor ska bli uppmärksamma på något.

Den här mallen gör det lättare att skriva en insändare.

1. Skriv en slagkraftig rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om.

2. Vad vill jag säga med min insändare? Tänk på att inledningen ska fånga läsarnas
intresse och presentera min åsikt/mitt budskap. Inledningen ska få läsaren
att vilja läsa vidare om vad jag har att säga.

3. Mina bästa argument och eventuell bakgrund till varför man skriver sin insändare.
Tänk på att ha en röd tråd genom hela insändaren.

(4. “Motståndarens” argument.)

(5. Mitt motargument.)

6. Sammanfattande av insändaren och min avslutande uppmaning.
Avslutningen ska knyta an till inledningen.

7. Skriv under din insändare med namn eller en signatur.

Fler länkar om att skriva insändare:

http://opinionsskrivaren.blogspot.se/

http://skrivtips.blogspot.se/2007/04/skriv-en-insndare.html

 

Förberedelser

Ej angivet

Syfte

Ej angivet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.