20 okt 2013

FN en maktfaktor?

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Ej angivet
Tema: Värdegrund
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Lektionsförslag:

En kortis

Välj den artikel (de artiklar?) som den lokala tidningen (eller någon annan tidning) publicerar. Låt eleverna läsa den och diskutera FN:s roll i världen. Huvudfråga: Är FN som vi känner det idag en reell maktfaktor i internationella konflikter? Använd exemplen Afghanistan, Irak, Somalia och Syrien som exempel. Kan stormakterna verkligen komma överens, eller blockerar de ständigt varandra i Säkerhetsrådet?
Det kan säkert vara på sin plats att förklara hur Säkerhetsrådet fungerar!

1–2 lektioner

Ge eleverna i läxa att hitta tidningsartiklar den 24-25 oktober. Presentera materialet antingen genom utskrifter på papper eller digitalt. Gå igenom materialet och diskutera förutsättningslöst innehållet.
Inkludera den diskussion som finns i ”En kortis”. Just FN:s roll i internationella konflikter är en kärnfråga för organisationen. Ge varje exempel ( Afghanistan, Irak, Somalia och Syrien) lite extra tid och låt eleverna ge sin syn på saken.

Ett lite större upplägg

Börja med att gå igenom FN:s olika funktioner, Säkerhetsrådet, Generalförsamlingen, etc. Fokusera sedan på fyra saker: den ovan beskrivna inriktningen på nationella/internationella, mänskliga rättigheter, dödsstraff och barnkonventionen. Sök och samla material i medierna kring dessa fyra ämnen.
Vad gäller första inriktningen så se ovan. Diskutera vad ni hittar om mänskliga rättigheter i artiklarna och ta en titt på http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
Vilken (Vilka) av artiklarna är viktigast? Vilken bryts det oftast emot?
Om dödsstraffet inte tas upp i artiklarna så sök på tidningsartiklar från den 10 eller 11 oktober och ordet ”dödsstraff”. Den 10 oktober är nämligen World Day Against the Death Penalty.

Diskutera:
– Tycker du att alla människor har rätt att leva? Ja, nej eller kanske?
– Tycker du att staten ska ha rätt att avrätta en människa för att garantera andras säkerhet? Ja, nej, kanske
– Skulle det vara okej att staten dödar en människa för att förhindra att många andra människor dödades?
– Be eleverna motivera sina ja, nej eller kanske svar.
Slutligen, sök efter artiklar som tar upp FN:s barnkonvention. Se http://unicef.se/barnkonventionen
Diskutera: Vilken av punkterna i konventionen är viktigast att poängtera idag? Vilka punkter bryter länder emot idag? Vilka punkter kan Sverige tänkas bryta emot? Hur ska vi ta emot ensamkommande flyktingbarn?

Kopplingar till skolans styrdokument

Ur läroplanen: Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

 

 

 

Förberedelser

Skaffa den lokala tidningen den 24 oktober. Se till så att ni är uppkopplade mot olika mediesidor för att få underlag för diskussioner.

Syfte

Att lära sig lite mer om FN och det internationella samhället, samt att diskutera mänskliga rättigheter.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.