10 aug 2013

FN-dagen och barnkonventionen – vad är barns rättigheter?

Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

N.B: Denna övning är inte uppdaterad och vissa länkar kan vara inaktiva.

Enligt barnkonventionens fyra huvudprinciper har barn rätt till:

 • liv och utveckling (utbildning)
 • deltagande/inflytande
 • icke-diskriminering
 • barnets bästa (rätt till skydd)

Mediekompass har tagit fram ett engagerande och enkelt lektionsupplägg för de lite yngre eleverna som diskuterar frågor som hur barn framställs i medier och vad barn har för rättigheter. Syftet med lektionsupplägget är att främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Genom att diskutera barnkonventionen och mediers rapportering om barn i Sverige och internationellt stärks beredskapen att överblicka barns livssituation och att öka tryggheten i den egna identiteten.

Ur Kursmål för de samhällsorienterande ämnena:
Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven:

 • utvecklar sin förmåga att använda olika informationskällor och ett kritiskt förhållningssätt till dessa, utvecklar kunskap om och förmåga till inlevelse i olika livsmönster och ser orsaker till variation i tid och rum men även det gemensamma i olika kulturer.
 • utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar och tar avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar.
 • gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, oberoende av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet.

ÖVNINGAR

A) TANKAR KRING RUBRIKER OCH BILDER
Samla rubriker och/eller bilder där barn förekommer i medier. Här är några exempel:

Dagens Nyheter
Indiska barn får rätt till fri utbildning
Rum för lek och bara fötter
Mammor förväntas ha starkare känslor för barnen

Svenska Dagbladet
Bara de små leker i skogen

1. Sätt eleverna i en ring så att alla kan se varandra
2. Läs upp en av rubrikerna i de artiklar du valt, eller visa en nyhetsbild och låt eleverna tänka en liten stund
3. Gå sedan varvet runt och be eleverna berätta om sina tankar och reflektioner kring hur barnen framställts i artiklarna.
Några förslag på frågor:

 • Hur ser barnen ut på bilden?
 • Är den här bilden och rubriken bra eller dålig för barn?
 • Tror du barnet på bilden på barnet är glad över att vara med i tidningen?
 • Om det hade handlat om vuxna hade bilden och rubriken sett annorlunda ut?

4. Komplettera med ett sammandrag av vad nyheten handlade om
5. Diskutera med barnen om vilken/vika artiklar i barnkonventionen som passar in på det aktuella fallet

B) COLLAGE – VIKTIGA VÄRDERINGAR
1. Gå igenom artikel 2, 3, 6 och 12 i barnkonventionen. Detta är de fyra huvudprinciperna och innebär att barn rätt till:

 • liv och utveckling (utbildning)
 • deltagande/inflytande
 • icke-diskriminering
 • barnets bästa (rätt till skydd)

2. Låt eleverna dela in sig gruppvis eller i par, och utifrån de fyra artiklarna berätta vad som är viktigt för just dem.

3. Låt därefter grupperna samla in tidningsmaterial till ett collage som illustrerar deras värderingar gällande hur de tycker att barn bör behandlas i olika situationer, till exempel i medier och i skolan.

För lite äldre elever:
C) VEM BESTÄMMER?
1) Låt eleverna dela in sig gruppvis eller i par. Låt dem formulera sin egen barnkonvention, utifrån den befintliga (se länk nedan). Uppdraget är att lägga till eller ta bort artiklar samt att sedan rangordna artiklarna, där nummer ett är den artikel som är viktigast. Låt dem motivera om och varför de lagt till eller tagit bort någon eller några artiklar.
2) Ett av barnkonventionens syften är att alla barn har rätt till trygghet. Vad är trygghet för dig? Låt eleverna skriva på postit-lappar eller brainstorma på tavlan. Det går också bra att måla en bild.
3) I Kungsbacka beslutade politikerna att barnen inte hade rätt till eget busskort, trots att många tyckte att deras skolväg var läskig och otrygg. Diskutera med eleverna om och hur det fattade beslutet strider mot barnkonventionen.

Artiklar ur Göteborgs-Posten:
C-politiker lyfter busskortsfrågan
Skolvägen är flera kilometer i mörker

Fler tips på ytterligare aktiviteter:

D) LIVETS LOTTERI
Använd Rädda Barnens material Livets lotteri. Samla tidningsklipp som beskriver situationen i de länder som eleverna föds på nytt i. Låt eleverna regelbundet redovisa nyheter från ”sina” länder.

FLER LÄNKAR

Barnombudsmannen

Unicef, barnkonventionen i olika versioner

Rädda Barnen

Värdegrunden

FLER LEKTIONSTIPS OM FN-DAGEN FRÅN MEDIEKOMPASS:

Inför FN-dagen 24/10. Dödsstraff – vad tycker du?
FN-dagen: Världen i tidningen och på kartan
FN-dagen

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.