10 aug 2013

Enkel argumentationsövning om betygen i skolan

Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: En lektion
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

GÖR SÅ HÄR
Frågorna till eleverna nedan bygger på att de känner till vad tes, argument och motargument är. Dela in eleverna i par eller mindre grupper och låt varje grupp arbeta med dessa frågor till varsin artikel i 15-20 minuter, beroende på vana. Låt grupperna redovisa inför klassen och poängtera löpande vad som är sakliga underbyggda argument eller argumentationskedjor relaterade till tesen. Avsluta gärna med en öppen fråga om vad betyg är bra för, och hur en skola skulle fungera utan betyg.
1. Läs artikeln.
2. Tänk ut en tes som passar till artikelns område. Om ni inte kommer överens i gruppen, så gör uppgiften utifrån varsin tes.
3. Hitta tre argument för er tes. Belägg gärna med fakta ur artikeln om det finns. Motivera och förklara ert argument noga.
4. Hitta ett motargument och koppla ihop det med passande argument.

LÄNKAR
Dagens Nyheter:
Om skillnader i betygssättning mellan skolor

Notis om nya betygssystemet A-F

Ledare om alternativ vägar till högskolan, som t ex intagningsprov

Om att elevers rätt att kunna överklaga betyg

Om att betygsskillnaden ökar mellan fattiga och rika elever

Om att betyg ska ges från år 6

Om att skolk ska skrivas in i betyget

Om lärares uppfattning i frågor om uppförandebetyg

Kort artikel om att många svenskar vill införa ordningsbetyg

 

MÅL I KURS- OCH LÄROPLANER:
Skolan ska sträva mot att eleven i svenskämnet i gymnasiet:

  • utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang, samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan,
  • fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett komplicerat och informationsrikt samhälle
  • Skolan ska sträva mot att eleven i samhällskunskapsämnet i gymnasiet:
  • utvecklar kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, regionala och globala frågor som är av betydelse för ett ekologiskt hållbart samhälle,
  • utvecklar sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin förmåga att kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för samhället,
  • utvecklar sin förmåga att formulera frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter samt utvecklar den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen

Förberedelser

Lektionsförslaget bygger på att eleverna vet vad tes, argument och motargument är.

Syfte

utvecka förmågan att argumenta, muntligt och i skrift

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.