31 aug 2013

Civil olydnad – rätt eller fel?

Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

 

Syfte
Demokrati bygger på individens vilja att vara delaktig och att samhället tillhandahåller verktyg och möjligheter för delaktighet. Men demokrati handlar också om värderingar, solidaritet och empati – kort sagt etik och moral – speciellt när det kommer till att följa demokratiskt upprättade spelregler.
Genom att konfrontera eleverna med notiser och artiklar där människor sätter lagar och regler ur spel erbjuds många tillfällen till diskussioner om rätt och fel i ett demokratiskt samhälle.

Ur kursplanen för de samhällsorienterande ämnena:
Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven
– utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att påverka och en vilja att hävda demokratiska värden samt blir förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt samhälle,
– utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar och tar avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar,
– utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar,

Eleven skall i slutet av det femte skolåret
– känna till och kunna resonera kring grundtankar i ett demokratiskt system och praktisera demokrati i vardaglig handling,

Förslag på aktiviteter

VILKA TYCKER INTE SOM VI?
Gå igenom artiklar och notiser på tidningens nyhetssida/nyhetssidor. Klassen enas om en nyhet som alla tycker är bra/positiv. Motivera varför?
Därefter arbetar eleverna i par eller grupp med fundera ut vem eller vilka som förmodligen inte tycker att nyheten är bra/positiv. De ska också motivera varför.
Diskutera vilka handlingsmöjligheter de har som inte accepterar det som nyheten handlar om.

HÄR GÅR GRÄNSEN
Samla fyra till fem tidningsklipp som beskriver människor som bryter mot regler och lagar. Försök att hitta olika nivåer på artiklarna, se förslagen nedan:
a) Ljuger, fuskar eller visar falska handlingar för att skydda andra
b) Ekonomiska brott för att försörja, hjälpa eller skydda andra
c) Artiklar där någon sätter upp hinder eller fysiskt hindrar andra att genomföra handlingar
d) Brott där egendom förstörs för att t.ex. tysta eller skrämma människor med andra åsikter
e) Våld där människor med andra åsikter/värderingar dödas eller kommer till skada

Lägg ut artiklarna längs en linje på golvet.

Förklara artiklarnas innehåll för eleverna och be dem därefter ställa sig vid den artikel som de tycker är mest oacceptabel.

I nästa moment får eleverna ställa sig vid en artikel där de känner sympati för händelsen.

Till sist ska eleverna ställa sig vid den punkt på linjen där de tycker att gränsen går mellan det som är helt oacceptabelt och det som de har en viss förståelse för.

Eleverna ska vida varje moment kunna motivera sina val.

HJÄLTAR OCH SKURKAR
Diskutera vad som ligger i begreppen hjälte respektive skurk. Bestäm er för några kriterier och pröva dessa mot några personer i dagens tidning.
Fortsätt bevakningen under en längre tid och upprätta topplistor, en för Hjältar och en för Skurkar.
Nominera nya kandidater till listorna varje vecka. Det ska vara möjligt att flytta hjältarna och skurkarna upp och ner i listorna.

Länkar

Värdegrunden – http://www.vardegrunden.se/
DemokratiAkademin, Demokratins ABC.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.