22 sep 2013

Asyllotteri? Diskutera flyktingmottagande i Sverige och Europa

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 1-3 lektioner
Tema: Demokrati, Värdegrund
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

 

Syfte:
• Att öka elevernas kunskaper om flyktingar i världen idag
• Att ge eleverna möjlighet att reflektera kring etiska frågor i förhållande till flyktingmottagande

Uppgift 1: Flyktingar i världen idag

Övningen är indelad i tre korta delar som bygger på varandra men delarna fungerar även som fristående övningar för ett kortare upplägg.

Syfte: Invandringen pekas ut som en av de största utmaningarna för världens rika länder men faktum är att 80% av världens flyktingar lever i ett utvecklingsland. Diskutera begreppet “flykting” och lär er mer om flyktingars situation i världen idag.
Förberedelser: tillgängliggör artikeln http://www.dn.se/nyheter/varlden/fyra-av-fem-flyktingar-hamnar-inte-i-vast för eleverna.
Tidsåtgång: ca 60 min

Genomförande del 1:
1. Skriv ordet “Flykting” på tavlan och be eleverna att enskilt och tyst fundera kring vilka tankar de får kring ordet.
2. Låt eleverna prata om vad de kom att tänka på med en klasskamrat.
3. Lyft elevernas tankar i helgrupp och skriv upp dem runt ordet på tavlan.
4. Ge eleverna en definition, se t ex nedan under fördjupningstips.

Genomförande del 2:
1. Låt eleverna parvis fundera kring vilka fem länder i världen de tror har tagit emot flest flyktingar.
2. Gör en snabb inventering bland paren vilket land de tror har tagit emot störst antal flyktingar. Rätt svar är:
Pakistan: 1.900.600
Iran: 1.073.400
Syrien: 1.005.500
Tyskland: 594.300
Jordanien: 450.900
Hade eleverna rätt eller fel? Är listan förvånande? Källa Dagens Nyheter: Fyra av fem flyktingar hamnar inte i väst.

Genomförande del 3:
1. Läs artikeln i Dagens Nyheter: Fyra av fem flyktingar hamnar inte i väst.
2. Arbeta med frågorna:

 • Hur många människor befinner sig på flykt i världen?
 • Vilka anledningar kan det finnas till att flyktingströmmarna till Europa minskat?
 • Varför är det problematiskt att det blir allt svårare för flyktingar att ta sig in i Europa?
 • Har rika länder ett större ansvar än fattiga länder för att hjälpa människor på flykt?

Fördjupningstips: På Röda Korsets hemsida kan du läsa mer om vem som är flykting.

Uppgift 2: Drömmen om ett bättre liv

Grekiska kuststäder är knutpunkter för migranter. Läs om några personer som drömmer om ett bättre liv och diskutera sedan artikeln med eleverna.

Förberedelser: tillgängliggör artikeln i Dagens Nyheter Vid porten till Europa dör drömmen om ett bättre liv för eleverna.
Tidsåtgång: ca 40-60 min

Genomförande:
1. Läs artikeln i Dagens Nyheter Vid porten till Europa dör drömmen om ett bättre liv.

2. Ge eleverna i uppgift att arbeta med följande frågor:

A. Varför flyr man?

 • Vilka anledningar kan du hitta i artikeln till att personerna lämnat sina hemländer?
 • Vilka andra skäl kan du tänka dig att det finns?

B. Lämna Sverige
En miljökatastrof har inträffat i Sverige och du måste lämna landet.

 • Gör en lista på tre länder som du skulle försöka att ta dig till. Det land du helst vill åka till sätter du siffran ett framför osv. Motivera varför du helst vill till dessa tre länder.
 • Har de länderna någon skyldighet att ta mot dig? Varför/varför inte?

3. Diskutera gemensamt elevernas svar på A-B, förslag på uppföljnings/fördjupningsfrågor:

 • Är det bra eller dåligt att det finns nationsgränser?
 • Tror eleverna att deras anledningar till att välja olika länder att fly till skiljer sig från hur migranter på väg till Europa resonerar? Vad kan det finnas för likheter/skillnader?
 • Finns det elever i klassen eller i skolan som av olika anledningar invandrat till Sverige? Uppmuntra dem gärna att berätta sin historia för övriga elever (förutsatt att de själva vill naturligtvis). Orden: hur, när, varifrån och varför kan vara till stöd i berättelsen.

Fördjupningstips: kort information från Migrationsverket om de svenska asylreglerna hittar ni här.

Koppling till skolans styrdokument:

Ur Lgr 11, under rubriken skolans värdegrund och uppdrag, sid 7:
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nations­ gränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.

Ur SKOLFS 2011:144:
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald (…) Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.