Om lektionen

FY, GE, SH/SO, SV

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.

Hur farlig är kärnkraften? Diskussionsfrågor utifrån kärnkraftshaverierna i Japan


  Publicerad: 11 augusti 2013

KOPPLING TILL LÄRO- OCH KURSPLANER
För grundskolan:
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

FÖRBEREDELSER
Starta gärna med vårt lektionstips med grafik kring kärnkraft och härdsmältor.

METODIK
Frågor att diskutera i helklass, i par eller grupper. Låt gärna eleverna skriva svar på frågorna individuellt innan diskussionen startar, så att alla hinner tänka efter och formulera sig.

1. Om Sverige och kärnkraft

 • I Sverige kommer hälften av vår energi från kärnkraft. Om vi avskaffar kärnkraft, hur ska vi ersätta den?
 • Hur påverkar kärnkraften miljön när inga olyckor sker? (Påverkan på växthuseffekten, slutförvaring, uranbrytning)
 • På vilka sätt kan vi i Sverige minska vårt behov av elektricitet från kärnkraft?
 • Anta att en folkomröstning säger att vi ska stänga alla våra kärnkraftverk om 25 år. Hur ska vi hantera den situationen?
 • Vilka effekter tror du att en stängning av svenska kärnkraftverk kan ge vår livsstil (vi bor i stor uppvärmda hus, köper mycket nya maskiner/kläder, våra maskiner drar energi…)
 • Hur mycket är du beredd att förändra din livsstil för att vi ska stänga kärnkraften?
 • Är du beredd att riskera en kärnkraftsolycka?

2. Titta på grafiken som visar kärnkraftverken som ligger i jordbävningsområden (länk ovan).

 • Borde kärnkraftverken ligga där de ligger?
 • Om inte, vad kan man göra åt saken? Kan man förbjuda kärnkraftverk på farliga platser?
 • Vem eller vilken institution kan genomföra ett sådant förbud och se till att det efterlevs?
 • Vad händer om man bombar ett kärnkraftverk tror ni? T ex flygbomba i krig eller om en terrorist har det som mål?
 • Skulle man kunna tänka sig att länder som har stabil berggrund får ha kärnkraftverk, och exportera elektricitet? Är det ett rättvist och bra förslag? Varför/varför inte?
 • Om man skulle bestämma att alla kärnkraftverk skulle stänga inom 50 år, samtidigt som oljereserverna på planeten beräknas ta slut

3. Avslutande fyrahörnsövning:
Hörn 1: Jag är för kärnkraft i alla länder.
Hörn 2: Jag är emot all form av kärnkraft i hela världen.
Hörn 3: Vissa ska få ha kärnkraft.
Hörn 4: Eget alternativ.

Låt eleverna motivera sina val och be dem förklara hur de tänker om konsekvenserna av sin ståndpunkt, både för sig själva, Sverige och världen.

Bakgrund:
Artikel från Sydsvenskan (2008) som pekar på att kritiken mot kärnkraften nästan försvunnit.

Information från Strålskyddsmyndigheten om hur ett svenskt kärnkraftverk fungerar.

Om lektionen

FY, GE, SH/SO, SV

FörberedelserSyfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.
X
X